PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

Kontrakty lekarzy dentystów z NFZ: jak przygotować ofertę, ile punktów i za co

Autor: Mirosław Stańczyk • Źródło: ms
20-12-2013, 13:51
Kontrakty lekarzy dentystów z NFZ: jak przygotować ofertę, ile punktów i za co Kontrakty lekarzy dentystów z NFZ: jak przygotować ofertę, ile punktów i za co (foto: sxc.hu)
Prezentujemy zestawienie propozycji wyceny ofert przedstawianych przez świadczeniodawców, którzy chcą świadczyć usługi stomatologiczne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Projekt tego zarządzenia (w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej) NFZ przedstawił do konsultacji.

Opinie do projektu zarządzenia można nadsyłać na adres NFZ do Wigilii, 24 grudnia 2013 r. (e-mail: sekretariat.dsoz@nfz.gov.pl).

Jak zapowiadał NFZ, pojawiły się punkty (po jednym) za posiadanie: - certyfikatu ISO 9001 systemu zarządzania jakością; - certyfikatu ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego; - certyfikatu OHSAS 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy; - certyfikatu ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Szczegóły zamieszczamy w projekcie zarządzenia i w tabeli z punktacjami, dotyczącej leczenia stomatologicznego.

 

 

TABELA NR 11 
LECZENIE STOMATOLOGICZNE

POZIOM SKALUJĄCY

WAGA SKALUJĄCA(S)

(maksymalna liczba punktów oceny)

TYP ODPOWIEDZI

NR WIERSZA

ZAKRES*

TREŚĆ

LICZBA PKT. JEDN.

1

2

3

4

5

6

7

jakość-personel

40

jedna odpowiedz do wyboru

kwalifikacje  lekarzy określone w zał. 3a - 3j do zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju STM

1

3a; 3b; 3c; 3i

czas pracy lekarzy dentystów specjalistów co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni

5

2

czas pracy lekarzy dentystów specjalistów co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni

7

3

czas pracy lekarzy dentystów specjalistów równy 100% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni

11

jedna odpowiedź do wyboru

4

3a

czas pracy lekarzy dentystów ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie stomatologii ogólnej lub chirurgii stomatologicznej (nie więcej niż dwóch lekarzy) powyżej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni

5

jedna odpowiedź do wyboru

5

3a; 3b; 3e; 3f; 3g; 3h

pozostały personel - co najmniej 50 % czasu pracy poradni

3

jedna odpowiedź do wyboru

6

3j

pozostały personel

3

sprzęt i aparatura medyczna

15

 

7

3a; 3b; 3i

endometr – w miejscu

1

8

3a; 3b;; 3c; 3d; 3e; 3f; 3g; 3h; 3i

aparat RTG lub radiowizjograf - w lokalizacji

1

9

3f

pantomograf – w lokalizacji

1

Jakość – zewnętrzna ocena jakości

 

5

jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru

10

wszystkie zakresy

 

certyfikat ISO  9001 systemu zarządzania jakością

2

11

certyfikat ISO 14001 systemu zarządzania środowiskowego

1

12

certyfikat OHSAS 18001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

1

13

certyfikat ISO 27 001 systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

1

Jakość - wyniki kontroli

-5

jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru

14

wszystkie zakresy

 

udzielenie świadczeń przez personel o kwalifikacjach niższych niż wykazane w umowie lub udzielanie świadczeń w sposób i w warunkach nieodpowiadających wymogom określonym w umowie /brak sprzętu i wyposażenia wykazanego w umowie (brak atestów lub przeglądów)

1

15

nieuzasadniona odmowa udzielania świadczenia świadczeniobiorcy

3

16

nieprawidłowe prowadzenie list oczekujących

1

17

obciążenie świadczeniobiorców kosztami leków lub wyrobów medycznych w przypadkach, o których mowa w art.  35 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

3

18

pobieranie nienależnych opłat od świadczeniobiorców za świadczenia będące przedmiotem umowy

3

19

niezasadne ordynowanie leków

1

20

nieprawidłowe kwalifikowanie udzielonych świadczeń

3

21

nieprzekazanie do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie informacji o zamierzonych zmianach podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności

1

22

udzielanie świadczeń w miejscach nie objętych umową/ nieudzielanie świadczeń w miejscu ustalonym w umowie

2

23

nieuzgodniona z NFZ zmiana harmonogramu udzielania świadczeń

2

24

przedstawienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym, na podstawie których dokonano płatności nienależnych środków finansowych

2

25

udaremnienie lub utrudnianie kontroli

3

26

niewykonanie w wyznaczonym terminie zaleceń pokontrolnych

2

27

stwierdzenie naruszeń, które zostały stwierdzone w poprzednich kontrolach

2

Dostępność – organizacja udzielania świadczeń

15

jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru

w zależności od wymagań dotyczących danego zakresu świadczeń

28

3a, 3b, 3d-3g

praca przynajmniej jednego lekarza w poradni w sobotę przez co najmniej 6 godzin

5

29

3a, 3b, 3d-3g

liczba dni pracy przynajmniej jednego lekarza w poradni do godziny 18 – powyżej jednego dnia na każde 0,5 etatu przeliczeniowego

5

30

3j

czas pracy poradni: 6 godzin dziennie 5 dni w tygodniu, w tym 2 dni do godziny 18

5

31

3j

czas pracy poradni: 6 godzin dziennie 5 dni w tygodniu, w tym 2 dni do godziny 18, a w sobotę 5 godzin

5

Dostępność -

dostęp dla osób niepełnosprawnych ruchowo

 

5

jedna lub więcej odpowiedzi do wyboru

32

wszystkie zakresy

 

podjazdy oraz dojścia o nachyleniu nie większym niż 5%

2

33

przy lokalizacji poradni/ gabinetu powyżej pierwszej kondygnacji: dźwig umożliwiający transport chorych na wózkach, a w budynkach do dwóch kondygnacji możliwe inne urządzenie techniczne umożliwiające wjazd niepełnosprawnych albo lokalizacja na parterze

2

34

co najmniej jedno pomieszczenie sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych

2

Ciągłość

5

jedna odpowiedź do wyboru

35

wszystkie zakresy

w dniu złożenia oferty oferent realizuje proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń na podstawie umowy zawartej z Funduszem

5

Cena

20

Cena obliczona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2. cena ofertowa  jest oceniana poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Fundusz w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy.

 

3a. Świadczenia ogólnostomatologiczne* W kolumnie „ZAKRES" określono zakresy świadczeń, których dotyczą oceniane kryteria wskazane w kolumnie „TREŚĆ". Poszczególne kody wskazane w kolumnie „ZAKRES" oznaczają odpowiednio:

3b. Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r.ż.
3c Świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym
3d. Świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii
3e. Świadczenia protetyki stomatologicznej
3f. Świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. r. ż.
3g. Świadczenia protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki
3h. Świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej
3i. Świadczenia stomatologiczne dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na aids
3j. Program (ortodontyczna opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki)

 

ZARZĄDZENIE Nr ..../2013/DSOZ
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia .......................... 2013 r.

w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2, w zw. z art. 102 ust. 5 pkt 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Oceny ofert dokonuje się według następujących kryteriów:
1) jakości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej - ocenianej w szczególności poprzez:
a) kwalifikacje personelu, jego umiejętności oraz doświadczenie,
b) wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną,
c) zewnętrzną ocenę jakości, potwierdzoną certyfikatem, m.in. certyfikatem systemu zarządzania lub certyfikatem akredytacyjnym Ministra Zdrowia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3;
d) ocenę kontroli zakażeń szpitalnych i antybiotykoterapii,
e) wyniki kontroli przeprowadzonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i zakończonych wystąpieniem pokontrolnym z uwzględnieniem ewentualnych zastrzeżeń wniesionych przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia do wystąpienia pokontrolnego. Wyniki kontroli odnoszą się do całego okresu obowiązywania umowy zawartej na realizację świadczeń w danym zakresie świadczeń, obowiązującej w roku poprzedzającym rok, którego dotyczy postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

2) zapewnienia kompleksowości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej -rozumianej jako możliwość realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie, obejmującą wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji, ocenianej w szczególności poprzez:

a) planowaną strukturę świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie lub planowany profil leczonych przypadków,
b) dostęp do badań i zabiegów,
c) posiadanie w strukturze organizacyjnej poradni/ oddziałów/ pracowni diagnostycznych, w tym potwierdzone wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
d) ofertę udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w innych rodzajach lub zakresach, zapewniającą łącznie ciągłość procesu diagnostycznego lub terapeutycznego;
3) dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej - ocenianej w szczególności poprzez:
a) liczbę dni i godziny pracy w harmonogramie pracy,
b) organizację przyjęć świadczeniobiorców,
c) brak barier dla osób niepełnosprawnych;
4) ciągłości udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej - rozumianej jako organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej zapewniającą kontynuację procesu diagnostycznego lub terapeutycznego, w szczególności ograniczającą ryzyko przerwania procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej realizowanego na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w dniu złożenia oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umów - oceniana w szczególności poprzez:
a) organizację świadczeń/ turnusów zapewniającą systematyczny rozkład świadczeń w okresie obowiązywania umowy,
b) realizację procesu leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń w dniu złożenia oferty na podstawie umowy zawartej z Funduszem;
5) ceny świadczeń opieki zdrowotnej - ocenianej poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy.
2. Kryterium certyfikatu systemu zarządzania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c jest spełnione, jeśli certyfikat systemu zarządzania:
1) ma zastosowanie w przedmiocie, na jaki złożono ofertę;
2) obejmuje lokalizację (miejsce udzielania świadczeń) wskazaną w ofercie;
3) jest ważny w dniu złożenia oferty oraz w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy;
4) jest wydany przez podmiot posiadający akredytację dla sektora usług medycznych (branża „Zdrowie i opieka społeczna" zgodnie z kodem 38 EA), udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji2) lub przez równorzędny podmiot zagraniczny3). Fakt posiadania akredytacji jednostki akredytującej winien być potwierdzony poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią odpowiedniego dokumentu, wystawionego przez jednostkę akredytującą.
3. Kryterium certyfikatu akredytacyjnego Ministra Zdrowia4), o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c jest spełnione, jeśli:
1) certyfikat CMJ jest ważny w dniu złożenia oferty oraz w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy;
2) w dniu złożenia oferty świadczeniodawca posiada decyzję potwierdzającą przyznanie certyfikatu, ale nie otrzymał jeszcze oficjalnego certyfikatu akredytacyjnego; kopia tej decyzji jest traktowana równorzędnie z certyfikatem.

4. Szczegółowe parametry kryteriów oceny, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 4 oraz wagę poszczególnych kryteriów w ocenie łącznej, w podziale na poszczególne rodzaje lub zakresy świadczeń opieki zdrowotnej, określone są w załączniku nr 1 do zarządzenia.
5. Sposób dokonywania oceny ofert pod względem kryterium ceny, dla wszystkich rodzajów i zakresów świadczeń opieki zdrowotnej, jest określony w załączniku nr 2 do zarządzenia.
6. Oceny ofert, według kryteriów określonych w ust. 1 - 3, dokonuje się odrębnie dla każdego oferowanego zakresu świadczeń opieki zdrowotnej w ramach danego postępowania.

§ 2. Kryteria oceny ofert stosuje się do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, dotyczących świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2014 r.

§ 3. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 4, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc zarządzenie Nr 54/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2011 r. w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postepowaniu w sprawie zawarcia mowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Agnieszka Pachciarz

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918 , Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz.1241, Nr 161, poz.1278, Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 125 poz. 842, Nr 107, poz. 679, Nr 165, poz. 1116, Nr 127, poz. 857, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1723, Nr 182, poz. 1228. Nr 257, poz. 1725, z 2011 r. Nr 45 poz. 235, Nr 73 poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122 poz. 696, Nr 138 poz. 808, Nr 149 poz. 887, Nr 171 poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz.1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r. poz.154, 879, 983 i 1290. 

2) Krajową jednostką akredytującą upoważnioną do akredytacji jednostek certyfikujących jest Polskie Centrum Akredytacji, na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.)
3) Przez równorzędny podmiot zagraniczny rozumie się podmiot z akredytacją jednostki akredytującej innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która to jednostka akredytująca wykazuje zgodność z wymaganiami odpowiedniej normy zharmonizowanej oraz wymaganiami określonymi w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r., ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktu do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. UE.L.218 z 13.08.2008, str. 30-47), potwierdzoną pomyślną oceną wzajemną przeprowadzoną na podstawie art. 10 tego rozporządzenia.
4) Certyfikat akredytacyjny Ministra Zdrowia wydawany przez Centrum Monitorowania Jakości na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 418, z późn. zm.).

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH