PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Konkurs na usługi stomatologiczne: czy rzeczywiście NFZ robi co chce?

Autor: miro • Źródło: ms
03-09-2014, 14:23
Konkurs na usługi stomatologiczne: czy rzeczywiście NFZ robi co chce? Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022
Właścicielka gabinetu dentystycznego przygotowała ofertę, zgłoszoną do konkursu ofert na świadczenie usług ogólnostomatologicznych. Świadczeniodawczyni dopiero podczas negocjacji z NFZ dowiedziała się, że kryteria oceny ofert są inne, aniżeli te podane do wiadomości potencjalnych oferentów, co gorsza złożona oferta nie podlega uzupełnieniom.

Po rozpoznaniu odwołania dyrektor OW NFZ oddalił je, uznając, że postępowanie przeprowadzone zostało zgodnie z przepisami prawa. Z takim werdyktem nie chciała się zgodzić właścicielka gabinetu dentystycznego i wniosła sprawę na drogę sądową.

Zarzuty wobec NFZ
W uzasadnieniu postawiła kilka zarzutów. Najważniejszy był taki, że nie otrzymała odpowiedzi na skargę dotyczącą zastosowanych kryteriów, które nie były przewidziane przepisami prawa. Chodziło o to, że kryteria oceny, chociaż były takie same dla wszystkich oferentów, to nieoczekiwana zmiana ich wartości (np. oceny za rentgen lub posiadanie kontraktu przez przychodnię z NFZ na leczenie przez innych specjalistów) wpływała znacząco na kolejność ofert w powstałym rankingu.
Kolejny zarzut dotyczył tego, że dyrektor OW NFZ nie ustosunkował się do faktu, iż oferent nie uzyskał pozwolenia na uzupełnienie danych dotyczących personelu pomocniczego.
Skarżąca nie mogła pogodzić się ze zmianą ceny za punkt i modyfikacje czasu pracy.
Świadczeniodawczyni oprotestowała również fakt otrzymania wzoru protokołu końcowego z negocjacji bez podpisów członków komisji. Poza tym została zmuszona do podpisania deklaracji o niezatrudnianiu asystentki stomatologicznej.
Ze względu na przedstawione przyczyny skarżąca domagała się unieważnienia konkursu.

Jak przebiegał konkurs
Sąd I instancji ustalił, że w części jawnej komisja konkursowa stwierdziła prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert. Po uprzednim wezwaniu 5 oferentów do usunięcia braków oferty, komisja przyjęła do dalszego postępowania 25 ofert, w tym ofertę skarżącej. W związku z tym, że oferta skarżącej spełniała wymogi formalne, została przekazana do oceny w części niejawnej postępowania konkursowego. Jak wynika z rankingu otwarcia, oferta skarżącej zajęła 27 pozycję, z łączną oceną 36,667 punktów, w tym za ofertę cenową 15,000 punktów, za ciągłość 10,000 punktów, za jakość 7,500 punktów oraz za dostępność 4,167 punktów.
Komisja konkursowa przeprowadziła ze skarżącą negocjacje, w wyniku których została ustalona ostatecznie cena jednostkowa w wysokości 1,08 zł oraz liczba planowanych świadczeń w wysokości 51.000 punktów. W protokole końcowym z negocjacji, podpisanym przez skarżącą, zawarto zastrzeżenie, że zbieżność stanowisk w protokole końcowym nie oznacza dokonania wyboru oferenta i przyrzeczenia zawarcia umowy.
Po przeprowadzeniu negocjacji ze wszystkimi oferentami, którzy spełniali wymagane warunki, komisja dokonała oceny ofert i sporządziła ranking końcowy. Komisja wybrała 24 oferty, uszeregowując je w kolejności wynikającej z łącznej liczby punktów oceny oraz uwzględniając wyniki negocjacji. Komisja konkursowa dokonała wyboru oferentów w kolejności zgodnej z uzyskaną pozycją w rankingu końcowym, aż do wyczerpania wartości zamówienia, określonej w ogłoszeniu. Oferta skarżącej nie została wybrana ze względu na wyczerpanie środków finansowych, które zamawiający przeznaczył na świadczenia zdrowotne oraz ze względu na uzyskaną w postępowaniu przez skarżącą liczbę punktów wynoszącą łącznie 36,667 punktów. Na pozycji 24, czyli ostatniej wskazanej do zawarcia umowy, znalazły się oferty uzyskujące 38,333 punktów.

SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   sąd   odwołania   dentysta konkurs ofert   NSA   

POLECAMY W SERWISACH