Andrzej Cisło, wiceprezes NRL i przew. KS NRL skierował do Marleny Maląg, minister rodziny i polityki społecznej wniosek o wyjaśnienie powodów opracowania pod auspicjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dokumentu "Informacja o zawodzie - specjalista do spraw techniki dentystycznej". Materiał, który omawia zaistniały problem i przyczyny, dla których Andrzej Cisło podjął interwencję u Marleny Maląg - zamieściliśmy w materiale Sprzeciw wobec pomysłu ustanowienia zawodu: specjalista ds. techniki dentystycznej.

Z argumentacją zawartą w stanowisku NRL, a dotyczącą m.in. oceny zasadności powstania takiego opracowania (za unijne pieniądze) nie zgadza się dr n. med. inż. Tadeusz Zdziech, prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Magistrów Techniki Dentystycznej. Wyjaśnienia w tej sprawie zawarł w piśmie do  Marleny Maląg, którego treść publikujemy w całości (w załączeniu).

Tadeusz Zdziech twierdzi, że nierozróżnianie wykształcenia i uzyskanej wiedzy przez technika dentystycznego vs osoby posiadającej wyższe wykształcenie z zakresu techniki dentystycznej, którym jest specjalista do spraw techniki dentystycznej (magister, inżynier, licencjat) jest nagminne przez część członków samorządu lekarskiego, jak również przez niektórych przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Jest to dla całego środowiska specjalistów do spraw techniki dentystycznej bardzo krzywdzące, jak również dla uczelni i kadry profesorskiej kształcącej na tym kierunku.

Prezes SIiMTD tłumaczy, że zawód specjalisty do spraw techniki dentystycznej jest zawodem uzyskiwanym po ukończeniu studiów wyższych o kierunku technika dentystyczna lub inżynieria dentystyczna. Zawód specjalisty do spraw techniki dentystycznej znajduje się w Klasyfikacji Zawodów i Specjalności, w grupie specjalistów do spraw zdrowia, zaś technik dentystyczny w grupie średniego personelu do spraw zdrowia.

Brak przepisów wykonawczych (delegacji ustawowych) do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z 7 sierpnia 2014 r., w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu ich stosowania (Dz. U. poz. 1145, ze zm.), powodują, że Ministerstwo Zdrowia nie chce uznać nowego nieregulowanego zawodu medycznego, jakim jest specjalista do spraw techniki dentystycznej, twierdząc, że jest to specjalizacja technika dentystycznego.

W ocenie Tadeusza Zdziecha specjaliści do spraw techniki dentystycznej, posiadając w określonym zakresie o wiele większą wiedzę i doświadczenie w porównaniu do większości lekarzy dentystów, wykonując bezpośrednio dla pacjentów, w ramach NFZ, ruchome uzupełnienia protetyczne (protezy całkowite i częściowe), przyczyniliby się do skrócenia oczekiwania na nowe protezy, do wykonywania świadczeń na wysokim poziomie i do zaoszczędzenia w ciągu roku przez NFZ ponad 40 mln zł.

Twierdzenie przez samorząd lekarski - uważa Tadeusz Zdziech - że dopuszczenie specjalistów do spraw techniki dentystycznej do samodzielnego wykonywania czynności zabiegowych, wykonywanych bezpośrednio w jamie ustnej pacjentów, niosłoby poważne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów jest podyktowana w głównej mierze aspektem finansowym.