• Komisja Etyki Lekarskiej przeanalizowała zjawisko oferowanych w internecie usług sprzedaży recept i zwolnień 
 • Nie do przyjęcia są sytuacje, gdy do otrzymania zwolnienia wystarczy wypełnienie krótkiej ankiety, która nie spełnia warunków badania podmiotowego lub gdy płatność uruchamia procedurę otrzymania dokumentu
 • Lekarze wydający w taki sposób recepty i zwolnienia  naruszają Kodeks Etyki Lekarskiej

Komercyjne zwolnienia lekarskie. Stanowisko Komisji Etyki Lekarskiej NRL 

W sprawie zjawiska komercyjnego wystawiania recept i zwolnień online zajęła stanowisko Komisja Etyki Lekarskiej NRL.  

Przede wszystkim Komisja podkreśla, że należy odróżnić sprzedaż recept i zwolnień na żądanie od teleporady. Zgodnie z obowiązującą definicją teleporada jest świadczeniem zdrowotnym udzielanym na odległość z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Obowiązki lekarza oraz prawa pacjenta nie zmieniają się, niezależnie od sposobu realizacji porady lekarskiej. Zasady dotyczące udzielania teleporad przy wykorzystaniu technologii telemedycznych oraz porad osobistych są co do zasady takie same, podkreśla KEL.

Zasady odpowiedzialności zawodowej, cywilnej i karnej za świadczenia telemedyczne są takie same jak w przypadku innych świadczeń, a świadczeniobiorcy przysługują wszystkie prawa pacjenta. Teleporada stanowi uznany na świecie sposób sprawowania opieki nad pacjentem i może być traktowana jako jeden ze standardów postępowania medycznego pod warunkiem podejmowania działań lekarskich z należytą starannością. Integralnym elementem porady lekarskiej jest, w zależności od potrzeb pacjenta, wystawianie zaświadczeń, recept i zwolnień lekarskich.

Zwolnienie lekarskie online. Na żądanie pacjenta

Błędną interpretacją zasad obowiązujących w telemedycynie jest komercyjne wystawianie zwolnień i recept online na żądanie.

Komisja Etyki Lekarskiej NRL skrytykowała oferowane w internecie odpłatne wystawianie recept i zwolnień w następujących sytuacjach:

 • do otrzymania recepty / zwolnienia wystarczy wypełnienie krótkiej ankiety niespełniającej kryterium badania podmiotowego i sugerującej pacjentowi objawy,
 • płatność uruchamia procedurę otrzymania dokumentu,
 • pacjent nie ma w ogóle kontaktu z lekarzem,
 • oferty wystawiania recept i zwolnień służą jedynie ich odpłatnej sprzedaży, noszą cechy reklamy i np. oferują specjalne zniżki za wypełnienie ankiety,
 • finalizacja otrzymania usługi jest zgodnie z ofertą, niezwykle krótką (3-5 minutową) usługą sugerującą niedochowanie należytej staranności,
 • pacjent nie był wcześniej badany i leczony przez danego lekarza wystawiającego receptę bądź zwolnienie na żądanie.

Lekarze wydający w taki sposób recepty i zwolnienia narażają się na odpowiedzialność zawodową z powodu naruszenia następujących artykułów Kodeksu Etyki Lekarskiej:

 • art. 8 – w zakresie niedochowania należytej staranności i nie poświęcenia pacjentowi należytego czasu,
 • art. 9 – w zakresie określenia wyjątków, kiedy porada może być udzielona na odległość,
 • art. 10 – w zakresie wykraczania poza umiejętności zawodowe w sytuacji wystawiania zaświadczeń spoza posiadanej specjalności lekarskiej,
 • art. 11 – w zakresie braku dbałości o odpowiednią jakość opieki nad pacjentem,
 • art. 40 – w zakresie wydawania zaświadczeń bez osobistego badania i / lub odpowiedniej dokumentacji.

Brak należytej staranności przy wystawianiu zwolnień. KEL przestrzega

Komisja Etyki Lekarskiej podkreśla, że tylko lekarz ma podejmować decyzję czy w ustalonym stanie faktycznym w ogóle możliwe jest przeprowadzenie teleporady, a w przypadku jej podjęcia należy poinformować pacjenta w jakim zakresie lekarz może mu pomóc oraz jakie są ograniczenia związane z poradą zdalną.

O przeprowadzeniu porady teleinformatycznej powinny decydować kryteria medyczne, a nie życzeniowe bądź komercyjne. W ocenie Komisji nie należy przeprowadzać zdalnej porady dla pacjenta dotąd przez lekarza niebadanego i nieleczonego, bądź pacjenta zgłaszającego nowy problem zdrowotny.

Pacjentowi korzystającemu z opieki danego lekarza należy natomiast zapewnić:

 • ciągłość leczenia,
 • możliwość konsultacji,
 • poczucie bezpieczeństwa w terapii, czemu służyć może teleporada.

Należy przy tym pamiętać, że jeśli zgłaszane przez pacjenta objawy wymagają przeprowadzenia osobistego badania fizykalnego, to konieczna jest wizyta osobista pacjenta u lekarza, a wystawienie dokumentów takich jak recepta czy zwolnienie lekarskie bez badania przedmiotowego może zostać uznane za niedopełnienie standardu należytej staranności.