PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kolejny etap wdrażania EDM

Autor: nieck • Źródło: en
21-05-2021, 10:06
Kolejny etap wdrażania EDM Elektroniczna Dokumentacja Medyczna coraz intensywniej ma być wykorzystywana (fot. Pixabay)
Lekarze dentyści, prowadzący praktyki i podmioty lecznicze, mają od 1 lipca 2021 r.  przekazywać do Systemu Informacji Medycznej (SIM) dane zdarzenia medycznego.
  • „Nowa era” w prowadzeniu dokumentacji medycznej dla wszystkich dentystów,  nie tylko tych którzy współpracują z NFZ.
  • EDM to komplet dokumentów pacjentów, które muszą być tworzone wg ściśle określonych przepisami zasad.
  •  Obowiązek przekazywania do SIM danych zdarzenia medycznego od 1 lipca 2021 r.

 Usługodawcy, m.in. lekarze dentyści od 1 lipca 2021 r. będą zobowiązani przekazywać do Systemu Informacji Medycznej (SIM) dane zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie. Realizacja tego obowiązku odbywać się będzie na platformie P1. 

Od 1 lipca świadczeniodawcy zobowiązani będą musieli zapewnić możliwość dokonywania wymiany danych zawartych w elektronicznej dokumentacji medycznej, za pośrednictwem SIM. Te działania są  określone w przepisach wydanych na podstawie art. 13a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Co według obowiązujących przepisów składa się na EDM 

-  informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach - w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala,
-  informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym o okresie ich stosowania i sposobie dawkowania oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych, o których mowa w ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
- karta informacyjna z leczenia szpitalnego,
- wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem;
- opis badań diagnostycznych, innych niż wskazane w pkt 4.
- recepty,
- skierowania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 59aa ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- zlecenia na zaopatrzenie i zlecenia naprawy, o których mowa w art. 38 ust. 4a ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
- Karty szczepień, o których mowa w art. 21a ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Aby każdy z tych dokumentów został zaliczony do elektronicznej dokumentacji medycznej - musi zostać wytworzony w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych, który jest dostępny w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH