• Klinika musi współpracować lub być powiązana organizacyjnie z uczelnią medyczną, w przeciwnym przypadku właściciel, używający takiej nazwy, naraża się na sankcje
  • Używanie nazwy klinika można być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji lub za nieuczciwą praktykę rynkową
  • Nazwę "clinic" dopuszcza się wobec lecznic, które funkcjonują w Polsce w powiązaniu z zagranicznymi podmiotami, mającymi w nazwie "clinic”.

Dla kogo zarezerwowana nazwa klinika 

Wąski zakres używania nazwy klinika wynika z art. 89 ust. 6 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, tj.):

  • podmiot leczniczy, który został utworzony przez uczelnię medyczną, a przez to placówka taka jest zobowiązana do udostępniania swoich jednostek organizacyjnych - w celu prowadzenia kształcenia w zawodach medycznych;
  •  podmiot leczniczy, co prawda nie utworzony przez uczelnię medyczną, który jednak udostępnia jej swoje jednostki organizacyjne - w celu prowadzenia kształcenia w zawodach medycznych;
  • jednostki organizacyjne należące do uczelni medycznych.

Ustawowo zakazane jest zatem (poza wymienionymi wyjątkami) stosowanie oznaczenia „klinika”, oczywiście również odmiany „kliniczny”, a także słowa mogącego utworzyć zwrot równoznaczny: „uniwersytecki”. Określenia te bowiem mają charakter kwalifikowany ze względu na dodatkowe wymogi ustawowe, które spełniać musi podmiot, aby móc używać w nazwie takiego oznaczenia.

Klinika leczy i edukuje

Podmiot, mający w nazwie oznaczenie „klinika” albo „kliniczny”, musi udzielać świadczeń zdrowotnych wyższej jakości lub na wyższym poziomie, który związany jest z prowadzoną działalnością naukową, badawczo - rozwojową lub dydaktyczną (decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 10 października 2009 r., nr RKR-61-12/09/ŁP/MS-2009).

Można przyjąć, że oznaczenie klinika wskazuje na placówkę, w której, oprócz leczenia, prowadzi się szkolenie lekarzy, studentów, a także prace naukowo - badawcze. Synonimem kliniki są „poliklinika”, „szpital uczelniany”.

Klinika jako przejaw nieuczciwej konkurencji

Używanie nazwy klinika można być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji lub za nieuczciwą praktykę rynkową. Takie stanowisko jest uprawnione ze względu na przepisy ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, ze zm.) oraz ustawy z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 171, poz. 1206).

Wyjątki dla podmiotów rejestrowanych za granicą

W języku angielskim wyraz „clinic” ma jednak inne znaczenie (budynek, część szpitala, w którym korzystać można ze specjalistycznego leczenia). Polskie przepisy nie wprowadzają zakazu stosowania synonimów, terminów bliskoznacznych, tłumaczeń słowa „clinic”.

Dopuszcza się stosowania takich oznaczeń np. do lecznic, które funkcjonują w Polsce w powiązaniu z zagranicznymi podmiotami, mającymi w nazwie „clinic”.