PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Kiedy wina stomatologa, czyli o przesłankach odpowiedzialności deliktowej

15-05-2013, 00:02
Przesłanki odpowiedzialności deliktowej
Przesłanki odpowiedzialności deliktowej
W pierwszej części cyklu poświęconego odpowiedzialności deliktowej lekarza dentysty za błąd w sztuce zasygnalizowane zostało, że zaistnienie tej odpowiedzialności uzależnione jest od spełnienia pewnych przesłanek. Pora na bardziej dokładne ich omówienie.

Odpowiedzialność deliktowa za błąd w sztuce stomatologicznej wymaga łącznego wystąpienia:

1) winy;

2) szkody;

3) związku przyczynowego.

Brak którejkolwiek z przesłanek powoduje brak odpowiedzialności lekarza dentysty.

Wina

W celu stwierdzenia, że pierwsza z przesłanek odpowiedzialności deliktowej jest spełniona konieczne jest przeanalizowanie dwóch elementów wchodzących w skład pojęcia winy tzn. elementu obiektywnego i elementu subiektywnego.

Przez element obiektywny winy należy rozumieć każde zachowanie człowieka i to bez względu na wykonywany zawód, niezgodne z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego. W przypadku lekarza dentysty każde zachowanie niezgodne z regułami sztuki stomatologicznej będzie przesądzało o spełnieniu tego elementu obiektywnego.

Samo istnienie elementu obiektywnego jest, jak widać, stosunkowo łatwe do stwierdzenia, ale nie jest wystarczające do przyjęcia winy lekarza dentysty, konieczne jest ustalenie istnienia także elementu subiektywnego.

Przez subiektywny element winy rozumie się takie zachowanie człowieka (jego działanie lub zaniechanie), w związku z którym można mu postawić zarzut niewłaściwego działania, w wyniku którego powstała szkoda. Wina może występować w dwóch postaciach: winy umyślnej i nieumyślnej.

Wina umyślna polega na tym, że sprawca ma zamiar bezpośredni popełnienia czynu niedozwolonego lub dopuszcza możliwość jego zaistnienia. W przypadku wykonywania zawodu lekarza dentysty z tą postacią winy nie powinniśmy się spotkać. Więc tylko celem ilustracji można wskazać na dwie sytuacje, w których występowałaby wina umyślna. Pierwsza sytuacja to celowa ekstrakcja zdrowego zęba zamiast chorego, natomiast druga to lekarz dentysta wyrywa ząb dopuszczając, że być może jest on zdrowy, a bolący jest ten obok.

Wina nieumyślna natomiast zachodzi, gdy człowiek nie ma zamiaru popełnienia czynu niedozwolonego ale do niego dochodzi na skutek lekkomyślności lub niedbalstwa. Jako przykład można podać zakażenie na skutek użycia niesterylnych narzędzi.

Kończąc wątek winy należy wspomnieć, że w celu ustalenia, czy po stronie lekarza dentysty zaistniała wina, sięgamy do wzorca dobrego lekarza dentysty. Należy również pamiętać, że do powstania odpowiedzialności za błąd w sztuce stomatologicznej wystarcza nawet najmniejszy stopień winy.

POLECAMY W SERWISACH