• Jednym z argumentów na odmowę przez NFZ zwrotu pieniędzy, wydanych przez pacjenta na leczenie stomatologiczne w Czechach, był fakt dokonania oceny zdrowia pacjenta przez anestezjologa w trybie telekonsultacji
 • NFZ nie zwróci pieniędzy za leczenie za granicą w przypadku braku wiarygodnej informacji jaki personel medyczny był obecny podczas realizacji świadczeń stomatologicznych i anestezjologicznych
 • W celu uzyskania zwrotu pieniędzy od NFZ za leczenie, zrealizowane za granicą, muszą być wypełnione łącznie dwa warunki: świadczenie znajduje się w tzw. koszyku usług gwarantowanych oraz warunki jego wykonania muszą spełniać wszystkie wymogi stawiane świadczeniodawcom w Polsce

 NFZ chciał wiedzieć dlaczego w latach 2007 - 2021 pacjent korzystał z usług lekarza dentysty w Polsce i ani razu nie miał wykonywanego zabiegu w znieczuleniu ogólnym. Tymczasem leczenie stomatologiczne w Czechach zostało przeprowadzone w znieczuleniu ogólnym.

Zastrzeżenia NFZ do zasadności leczenia pod narkozą

Pracownicy Funduszu dociekali:

 • które z wymienionych w dokumentacji procedur wymagały podania znacznych ilości środka znieczulającego i stanowiły dla lekarza anestezjologa przesłankę do zakwalifikowania pacjenta do zabiegu w znieczuleniu ogólnym;
 • czy lekarz anestezjolog, przed podjęciem decyzji o zastosowaniu odpowiedniego rodzaju znieczulenia, posiadał informacje o zakresie koniecznych do wykonania u danego pacjenta procedur stomatologicznych;
 • czy decyzja o kwalifikacji pacjenta do zabiegu pod narkozą podejmowana była wyłącznie w oparciu o dokumentację medyczną (bez badania pacjenta).

Okazało się, że anestezjolog w Czechach dokonał oceny stanu zdrowia pacjenta w oparciu o aktualne wyniki badań. Okazało się także to, że anestezjolog nie był obecny w miejscu udzielania świadczeń podczas trwania zabiegów stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym i podczas wybudzenia.

Telekonsultacja to za mało, aby zadecydować o warunkach leczenia

Pełnomocnik pacjenta:

 • nie przedstawił dokumentów, w oparciu o które odbyła się konsultacja anestezjologiczna;
 • nie wykazał jasno na podstawie jakich przesłanek anestezjolog stwierdził, że istnieją wskazania medyczne do udzielenia świadczeń stomatologicznych w znieczuleniu ogólnym dożylnym;
 • nie dostarczył wiarygodnej informacji jaki personel medyczny był obecny podczas realizacji świadczeń stomatologicznych i anestezjologicznych.

Urzędnicy NFZ uznali, że telekonsultacja anestezjologiczna jest niewystarczająca, aby podjąć decyzję o zabiegu w znieczuleniu ogólnym. Żaden świadczeniodawca, realizujący umowę zawartą z Funduszem, w takich okolicznościach nie uzyskałby finansowania ze środków publicznych.

Warunki realizacji świadczeń takie jak w Polsce

W ocenie urzędników zgoda na zwrot kosztów za świadczenia stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym bez zachowania warunków obowiązujących w Polsce, stawiałaby świadczeniodawców polskich w zdecydowanie gorszej sytuacji.

Przede wszystkim zaś świadczeniodawca musi zapewnić należyte warunki realizacji leczenia (właściwe dla świadczeń gwarantowanych z zakresu stomatologii w znieczuleniu ogólnym).

Chodzi m.in. o wymagania co do:

 • personelu (obecność specjalisty anestezjologa i pielęgniarki z odpowiednimi kwalifikacjami);
 • lokalu (stanowisko do znieczuleń i stanowisko wybudzeń);
 • sprzętu specjalistycznego (aparatura anestezjologiczna, m.in. kardiomonitor, stanowisko znieczulenia ogólnego).

Ze względu na określone wymagania  - świadczenia stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym są wycenione na kwoty czterokrotnie wyższe, niż takie same świadczenia w stomatologii ogólnej.

NFZ stwierdził, że w świetle przedłożonych przez pełnomocnika pacjenta dokumentów, nie można uznać, za zasadny zwrot kosztów za świadczenia zrealizowane w Czechach.

WSA ocenia stanowisko NFZ

Na decyzję NFZ pacjent wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach.

Sędziowie wskazali, że w celu uzyskania zwrotu pieniędzy za świadczenia medyczne, wykonane za granicą, muszą wystąpić łącznie dwie przesłanki, a mianowicie świadczenie:

 • znajduje się w tzw. koszyku świadczeń (tak było);
 • spełniać musi wszystkie wymogi stawiane świadczeniu gwarantowanemu (ten warunek nie został spełniony).

Funduszu słusznie wydaje decyzję administracyjną o odmowie zwrotu kosztów, jeżeli świadczeniobiorca nie przedstawił dokumentów zawierających wystarczające dane dotyczące procesu diagnostycznego lub terapeutycznego, pozwalające na zidentyfikowanie świadczeń opieki zdrowotnej, których dotyczy wniosek o zwrot kosztów – ocenili sędziowie.

I SA/Ke 414/22 - Wyrok WSA w Kielcach