PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kiedy koniec warunkowego pwz

Autor: miro • Źródło: ms
26-11-2021, 09:30
Kiedy koniec warunkowego pwz Koniec epidemii to koniec warunkowego pwz (fot. Shutterstock)
W momencie uchylenia stanu epidemii przez ministra zdrowia wygaśnie warunkowe prawo wykonywania zawodu. Oznacza to, że lekarz lub lekarz dentysta z takim prawem nie będzie mógł wykonywać zawodu - przypomina adwokat Karol Kolankiewicz.
  • Warunkowe prawo uprawnia do wykonywania zawodu lekarza wyłącznie w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
  • Zarobkowe udzielanie świadczeń zdrowotnych po wygaśnięciu warunkowego pwz może stanowić przestępstwo, za które grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do roku.
  • Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód wyrządzonych przez lekarza po pozbawieniu go lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej.

Kiedy wygasa warunkowe prawo wykonywania zawodu

Warunkowe prawo uprawnia do wykonywania zawodu lekarza wyłącznie w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii - tak stanowi art. 7 ust. 9 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Z systemu zniknie kilkuset lekarzy, którzy udzielali świadczeń w ramach warunkowego prawa wykonywania zawodu.

Warunkowe prawo wykonywania zawodu wygasa także w innych sytuacjach:
- gdy lekarz uzyska prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty na innej podstawie (m.in. po nostryfikacji dyplomu uzyskanego poza UE, zaliczeniu LEW/LDEW, zdaniu egzaminu z języka polskiego);
- gdy zostanie wydana przez ministra zdrowia decyzja o cofnięciu zgody (gdy minister zdrowia uzyska wiarygodne informacje, że udzielanie świadczeń zdrowotnych przez danego lekarza lub lekarza dentystę stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjentów);
- w momencie skreślenia z listy członków okręgowej izby lekarskiej (m.in. na skutek pozbawienia lekarza prawa wykonywania zawodu przez sąd lekarski);
- gdy upłynie czas, na jaki prawo zostało wydane (warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza lekarza dentysty może zostać przyznane na czas określony albo na czas nieokreślony – nie dłuższy niż 5 lat od dnia jego wydania przez okręgową radę lekarską);
- w razie ubezwłasnowolnienia całkowitego albo częściowego lekarza lub lekarza dentysty (na mocy orzeczenia sądu powszechnego – gdy uzna, że danej osobie potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw (np. z powodu choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego, pijaństwa lub narkomanii albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych) lub też gdy dana osoba nie jest w stanie kierować swym postępowaniem);
- gdy lekarz lub lekarz dentysta złożą oświadczenia o zrzeczeniu się tego prawa (najpierw okręgowa rada lekarska weryfikuje, czy oświadczenie zostało złożone przez konkretnego lekarza);
- w razie śmierci lekarza albo lekarza dentysty (m.in. po wpływie do okręgowej izby lekarskiej odpisu skróconego aktu zgonu danego lekarza).

Wykonywanie zawodu bez pwz

Przypomnieć trzeba, że zarobkowe udzielanie świadczeń zdrowotnych, polegających na rozpoznawaniu chorób oraz ich leczeniu, po wygaśnięciu warunkowego prawa może stanowić przestępstwo z art. 58 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 5 grudnia 1996 r., za które grozi kara grzywny, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do roku.

W razie wyrządzenia szkody, będącej następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza, któremu wygasło warunkowe prawo, zakład ubezpieczeń będzie mógł odmówić wypłaty odszkodowania, czy zadośćuczynienia na podstawie § 2 ust. 2 pkt. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z 29 kwietnia 2019 r.

Polisa OC w przypadku braku pwz

Zgodnie z treścią wspomnianego przepisu ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód wyrządzonych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą po pozbawieniu lub w okresie zawieszenia prawa do prowadzenia działalności leczniczej.

W takiej sytuacji odszkodowanie, czy zadośćuczynienie musiałby zapłacić podmiot leczniczy z własnych środków.

***
Karol Kolankiewicz jest adwokatem - członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku (od 2008r.); specjalizuje się w sprawach związanych z prawem medycznym; autor licznych publikacji z zakresu prawa medycznego, współautor „Komentarza do Kodeksu Etyki Lekarskiej” (2021) oraz podręcznika „Prawo medyczne dla lekarzy. Wybrane zagadnienia prawne” (2021).

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
dentysta   PWZ   Karol Kolankiewicz  

POLECAMY W SERWISACH