NFZ informuje, że zgodnie z art. 95b ust. 2 pkt 1 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 z późn. zm.) w przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego, osoba uprawniona wystawia receptę w postaci papierowej.

NFZ zaleca świadczeniodawcom oraz osobom uprawnionym do wystawiania recept, o których mowa w art. 2 ust. 14 ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zabezpieczenie możliwości wystawiania recept w postaci papierowej poprzez pobranie zakresów numerów recept lub wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept, kierowanym do OW NFZ właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

W systemie informatycznym OW NFZ wprowadzona jest funkcjonalność pozwalająca na składanie wniosków o dostęp do Portalu NFZ, dostęp do eWUŚ i uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept oraz możliwość pobierania zakresów numerów recept.