• Co oznacza, że kasy fiskalne on-line muszą wprowadzić podatnicy świadczący usługi "w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów".
  • Jakie obowiązki w zakresie wymiany kasy fiskalnej na kasę on-line ma podmiot leczniczy, wpisany do RPWDL, który nie ma zarejestrowanej indywidualnej praktyki lekarskiej i nie widnieje w rejestrze prowadzonym przez OIL.

O tym stanowisku dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej już informowaliśmy w materiale Leczenie stomatologiczne - kiedy bez kasy fiskalnej on line, jednak z uwagi na duże zainteresowanie tematyką postanowiliśmy przekazać pełną treść wniosku podatnika oraz uzyskanej przez niego odpowiedzi

2 lipca 2021 r. wpłynął wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku obowiązku wymiany używanej kasy fiskalnej na kasę online.

Wnioskodawca jest podmiotem leczniczym, w którym udzielane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii. Świadczenia udzielane są wyłącznie stacjonarnie przez zatrudnionego lekarza w ramach umowy cywilnoprawnej oraz przez lekarza będącego właścicielem prowadzącym ten podmiot leczniczy.

Nie dla wszystkich obowiązek wymiany kasy fiskalnej na on-line

Zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), której artykuł 145b, wskazuje, że w wydłużonym terminie od 1 lipca 2021 r. kasy fiskalne on-line musieli wprowadzić podatnicy świadczący usługi "w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów".

Jak wynika z przytoczonych przepisów obowiązek prowadzenia sprzedaży przy pomocy kas on-line dotyczy usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów.

Przepis ten nie zawiera sformułowania, iż w przypadku świadczenia usług opieki medycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów chodzi jedynie o wykonywanie tych świadczeń w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej.

Niejasne przepisy przyczyną zamętu 

Z przepisu tego nie wynika jasno czy obowiązek ten dotyczy wyłącznie lekarzy prowadzących prywatną praktykę, czy też podatników-podmiotów leczniczych w ramach struktur i na rzecz których lekarze czy lekarze dentyści w ramach umów cywilnoprawnych oraz sami właściciele podmiotów wykonujących zawód lekarza świadczą usługi medyczne.

Zadający pytanie działa jako podmiot leczniczy, wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) - prowadzonego przez właściwego wojewodę. Wnioskodawca nie ma zarejestrowanej indywidualnej praktyki lekarskiej i nie widnieje w rejestrze prowadzonym przez właściwą Okręgową Izbę Lekarską.

Padło pytanie czy podmiot leczniczy, w ramach którego właściciel - lekarz dentysta oprócz zatrudnionego lekarza sam udziela świadczeń zdrowotnych w ramach własnego podmiotu leczniczego na rzecz pacjentów jest zobowiązany do wymiany aktualnie używanej kasy na kasę fiskalną on-line?

Zdaniem pytającego nie podlega on przepisom art. 145b ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy o VAT, bowiem przepis ten wyraźnie wskazuje, że obowiązek wymiany kas mają tylko świadczący usługi w zakresie opieki medycznej świadczonych przez lekarzy w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej.

Dyrektor KIS przyznał mu rację.

Szczegółowe stanowisko dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej tutaj. 

Przepisy w kwestii kas online przywoływała także Śląska Izba Lekarska tutaj