W projekcie rozporządzenia ministra finansów nie ma lekarzy i lekarzy dentystów wśród podatników, którzy mogliby korzystać ze zwolnienia od obowiązku stosowania kas rejestrujących, u których wartość sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 tys. zł.

 Z takim rozwiązaniem nie zgada się Prezydium NRL, które postuluje zmianę projektu poprzez objęcie lekarzy i lekarzy dentystów zwolnieniami z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej w razie nieosiągnięcia limitu przychodów w wysokości 20 tys. zł rocznie.

Projekt rozporządzenia tutaj