PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Kary za brak separatorów amalgamatu? Minister przytacza argumenty NRL.

Autor: miro • Źródło: ms
23-04-2021, 07:50
Kary za brak separatorów amalgamatu? Minister przytacza argumenty NRL. Kary za brak separatorów amalgamatu? (fot. pixabay)
Sankcje za niewywiązywanie się z obowiązku ochrony środowiska przed amalgamatem stomatologicznym – przewidują przygotowywane regulacje - zapowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które jednocześnie przytacza argumenty NRL za koniecznością rozważenia zasadności obciążania odpowiedzialnością w tym zakresie  właścicieli gabinetów stomatologicznych.

Jak już informowaliśmy grupa posłów apelowała do ministra klimatu i środowiska o egzekwowanie kar wobec właścicieli gabinetów stomatologicznych, którzy nie wyposażyli stanowisk pracy w separatory amalgamatu.

Czytaj: Żądania egzekwowania kar za brak separatorów amalgamatu

Takie wskazywanie odpowiedzialności za dbałość o środowisko spotkało się ze stanowczym sprzeciwem Komisji Stomatologicznej NRL.

Czytaj: Grupa posłów rozwiązuje problemy stomatologii: dialog, koncyliacja, czy nakładanie kar?

Odpowiedzi na oczekiwania posłów udzielił Adam Guibourgé-Czetwertyński podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

W Ministerstwie Klimatu i Środowiska od dłuższego czasu trwają prace nad pełną implementacją rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008.

Tematyka rozporządzenia jest bardzo szeroka, co pociąga za sobą konieczność analizy wielu obszarów i współpracę z licznymi urzędami centralnymi i organami. Przy tym należy zauważyć, że w dobie pandemii współpraca z organami takimi jak Państwowa Inspekcja Sanitarna jest utrudniona.

Implementacja rozporządzenia ma na celu stworzenie m.in. utworzenie systemu kontroli nad podmiotami objętymi zapisami rozporządzenia, w tym m.in. gabinetami stomatologicznymi, co do których rozporządzenie wprost nakłada konkretne obowiązki. Regulacje będą także zawierały katalog sankcji przewidzianych za niewywiązywanie się z obowiązków. Na chwilę obecną prace wewnątrzresortowe wciąż się toczą, dlatego o konkretnych rozwiązaniach będzie można mówić po ich przedyskutowaniu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Należy przy tym zauważyć, że zgodnie ze stanowiskiem nr 1/V111/2021 Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej z 8 marca 2021 r. w sprawie postanowień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci od momentu prowadzenia prac legislacyjnych nad rozporządzeniem w sprawie rtęci samorząd lekarski zwracał uwagę na brak możliwości dostosowania się przez lekarzy dentystów do obowiązków narzuconych przez to rozporządzenie w tak dużym państwie w krótkim czasie.

 Jednocześnie zawarty w art. 10 ust. 4 rozporządzenia zwrot „wyposażenie w separator" ma sens przy założeniu jego trwałego i prawidłowego działania. Przeprowadzane przez samorząd lekarski sondy wśród sprzedawców separatorów amalgamatu (lipiec 2019 r. i luty 2021 r.) wykazują co prawda chęć sprzedaży gabinetom stomatologicznym separatorów, jednak przy minimalnym, jak na rozmiar wyzwania, potencjale serwisu tych urządzeń.

Jednocześnie pragnę poinformować, że zgodnie z art. 3 ust 1 ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. Zgodnie z art. 6 ww. ustawy odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej odbywa się na podstawie pisemnej umowy, zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowokanalizacyjnym, a odbiorcą usług.

Stosownie do art. 10 pkt 2 i 3 ww. ustawy dostawca ścieków przemysłowych wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych jest obowiązany do instalowania niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe i prawidłowej eksploatacji tych urządzeń oraz umożliwienia właścicielowi urządzeń kanalizacyjnych dostępu w każdym czasie do miejsc kontroli ilości i jakości ścieków przemysłowych wprowadzanych do tych urządzeń oraz przeprowadzania kontroli sieci i urządzeń do podczyszczania ścieków będących własnością odbiory usług.

Natomiast zgodnie z art. 9 ust 3 ww. ustawy przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

W związku z powyższym kompetencje do kontroli podmiotów wprowadzających do kanalizacji ścieki, w tym ścieki przemysłowe, oraz posiadania przez nich niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe, należą do przedsiębiorstw wodociągowokanalizacyjnych.

Ponadto uprzejmie informuję, że z informacji przekazanych do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska nie wynika, aby występował problem dotyczący sposobu realizacji przez gabinety stomatologiczne obowiązków wymienionych w ww. rozporządzeniu, o czym świadczy znikoma liczba wpływających wniosków o podjęcie interwencji.

W okresie 2019 – 2021 do Inspekcji Ochrony Środowiska wpłynęły dwa zgłoszenia o interwencję w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu gabinetów, w tym w zakresie wyposażenia w separatory amalgamatu. Przeprowadzona kontrola przez warmińsko – mazurskiego inspektora ochrony środowiska nie potwierdziła braku realizacji tego obowiązku.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH