Taką zasadę wprowadziła ustawa z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).

Istnieje wymóg, aby właściwy organ kraju członkowskiego przekazywał organom państw UE (w trybie ostrzeżenia), podstawowe informacje dotyczące osoby ukaranej. W tym dane osobowe oraz informacje o rodzaju orzeczenia i organie orzekającym.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że dane lekarza dentysty, ukaranego karą dyscyplinarną w postaci ograniczenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu, znajdują się w Systemie Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI).

Organy państwa członkowskiego, w którym ma podjąć pracę lekarz dentysta - w razie wątpliwości - mogą zwrócić się do właściwych organów państwa członkowskiego o przedstawienie informacji m.in. na temat kar dyscyplinarnych lub sankcji karnych związanych z wykonywaniem przez lekarza dentystę działalności zawodowej.