• Zastrzeżenie krajowej konsultant w zakresie protetyki stomatologicznej co do wycen wykonania i naprawy protez - sprawiły, że AOTMiT ponowne wycenił te świadczenia
 • W zarządzeniu Prezesa NFZ z 8 sierpnia 2023 r. - wprowadzono wyższe od 1,5 proc. do nawet 287 proc. wartości punktowe świadczeń w zakresie protetyki stomatologicznej (siedem procedur)
 • Nowe wyceny będą obowiązywać od 1 września 2023 r. 

NFZ wprowadza od 1 września 2023 r. wyższe wartości punktowe świadczeń gwarantowanych w zakresie protetyki stomatologicznej - wynika z zarządzenia prezesa NFZ NR 119/2023/DSOZ z 8 sierpnia 2023 r. zmieniającego zarządzenie Nr 60/2023/DSOZ z 5 kwietnia 2023 r.

Jakie wzrosty wycen świadczeń w zakresie protetyki 

Zarządzenie prezesa NFZ z 8 sierpnia - wprowadza korekty wartości punktowych świadczeń:

 • uzupełnienie braków zębowych przy pomocy protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5-8 brakujących zębów: było 340 jest 470;
 • zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce: było 528 jest 536;
 • zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie: było 528 jest 536;
 • czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w większym zakresie z wyciskiem: było 60 jest 172;
 • całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni, włącznie z ukształtowaniem obrzeża – dla szczęki: było 110 jest 240;
 • całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni, włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża – dla żuchwy: było 120 jest 240;
 • proteza dziecięca całkowita: było 528 jest 536

Zbyt mała skala wzrostów wycen 

Z  docierających do infodent24.pl komentarzy lekarzy dentystów wynika, że zaproponowane nowe stawki są dalekie od oczekiwań świadczeniodawców. Chodzi szczególnie o przypadki (trzy), w których wzrosty wyniosły... 1,5 proc.

W uzasadnieniu do zarządzenia można przeczytać m.in., że wyższych wycen (postulowanych przez świadczeniodawców) nie uwzględniono, a to ze względu na fakt, że takie zmiany leżą poza kompetencjami prezesa NFZ.  

Przypomnijmy, że Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wznowiła prace nad wyceną świadczeń w zakresie protetyki stomatologicznej, gdyż krajowa konsultant w zakresie protetyki prof. Teresa Sierpińska zakwestionowała wyceny wykonania protez i ich napraw określone w zarządzeniu prezesa NFZ Nr 60/2023/DSOZ z 5 kwietnia 2023 r.

Zmiany porządkujące przepisy dotyczące kar  

 • W tym samym projekcie zarządzenia uzupełniono przepis mówiący o tym, że: "W przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, Fundusz może nałożyć na Świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnej refundacji cen leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji".
  (dodano "środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych")
 • Uchylono także przepis mówiący o tym, że "W przypadku nieprzeznaczenia przez świadczeniodawcę środków wynikających z ustalenia współczynników korygujących, o których mowa w § 16 ust. 3, 4 Ogólnych warunków umów, w sposób określony w § 16 ust. 3 i 4 Ogólnych warunków umów, Fundusz nakłada na świadczeniodawcę karę umowną w wysokości 5% tych środków".
 • Ostatecznie z zarządzenia z 8 sierpnia zniknęła propozycja dostosowania treści załącznika nr 6 umowy „Harmonogram postojów dentobusów” do zakresu danych przekazywanych Centrum e-Zdrowia. Chodziło o konieczność podawania zdecydowanie dokładniejszych danych dotyczących miejsca postoju dentobusu (z kodem pocztowym oraz długością i szerokością geograficzną włącznie). Jednocześnie w tym samym formularzu zaniechano podawania godzin postoju dentobusu.