• W przypadku kilku kandydatów, mających taką sama liczbę punktów w postępowaniu w ramach kwalifikacji do miejsca specjalizacyjne - na wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego należy wskazać średnią arytmetyczną, która uwzględnia wyłącznie oceny z egzaminów ze studiów medycznych (bez ocen z zaliczeń itp.)
  • Średnią z ocen wylicza się do dwóch miejsc po przecinku
  • W przypadku kiedy średnia widniejąca na suplemencie i karcie osiągnięć studenta uwzględnia również inne oceny niż oceny z egzaminów, należy obliczyć średnią ocen z egzaminów

Jaki liczyć średnią arytmetyczną z egzaminów

Na wniosku o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego należy wskazać średnią arytmetyczną, która uwzględnia wyłącznie oceny z egzaminów ze studiów medycznych (bez ocen z zaliczeń itp.).

Do średniej wliczane są wszystkie oceny z egzaminów, a co za tym idzie również oceny negatywne.

Do wniosku należy również załączyć dokument poświadczający średnią ocen z egzaminów uzyskaną w czasie studiów oraz oceny z egzaminów uzyskane w czasie studiów i skalę ocen jaka obowiązywała na uczelni. Dokumentem takim jest suplement dyplomu wraz z kartą osiągnięć studenta, konieczne jest załączenie obydwu tych dokumentów ze względu na fakt, że w suplemencie nie wyszczególnia się ocen negatywnych z egzaminów.

Średnią arytmetyczną ocen z egzaminów zaliczonych w trakcie studiów liczy się do dwóch cyfr po przecinku (na podstawie karty osiągnięć studenta).

Niezbędna dokumentacja potwierdzająca uzyskane oceny

W przypadku braku suplementu lub karty osiągnięć studenta, należy załączyć zaświadczenia z uczelni o ocenach z egzaminów uzyskanych w czasie studiów oraz średniej ocen z egzaminów uzyskanej w czasie studiów i skali ocen obowiązującej na uczelni, zaświadczenie powinno zawierać również negatywne oceny uzyskane z egzaminów i informację, że przy wyliczaniu średniej ocen z egzaminów wzięto pod uwagę również oceny negatywne.

W przypadku kiedy średnia widniejąca na suplemencie i karcie osiągnięć studenta uwzględnia również inne oceny niż oceny z egzaminów, należy obliczyć średnią ocen z egzaminów, wliczając również oceny negatywne z egzaminów i wpisać ją w odpowiednim oknie na wniosku.

W takiej sytuacji Urząd Wojewódzki zweryfikuje prawidłowość wyliczenia średniej, a w przypadku błędnego jej wyliczenia zwróci wniosek do poprawy.

Studia poza Polską

W przypadku lekarzy albo lekarzy dentystów, którzy ukończyli studia poza Polską średnia arytmetyczną ocen z egzaminów uzyskaną w okresie studiów, liczoną do dwóch cyfr po przecinku, obliczoną na podstawie danych zawartych w suplemencie dyplomu lekarza albo lekarza dentysty, w odniesieniu do skali ocen, jaka obowiązywała w polskiej uczelni w danym roku.