• Pojawiły się kontrowersje w sprawie zaszeregowania asystentek stomatologicznych do określonej grupy wśród uwidocznionych w tabeli współczynników pracy, określających minimalne wynagrodzenia w ochronie zdrowia
  • Stanowisko KS NRL z 5 sierpnia podaje, że asystentki stomatologiczne powinny być zaszeregowane do grupy: inny pracownik wykonujący zawód medyczny (współczynnik 0,86)
  • Były wiceprezes NRL Andrzej Cisło uważa tymczasem, że asystentek stomatologicznych nie powinno się zaliczać do osób udzielających świadczeń zdrowotnych  

Jak podawaliśmy Komisja Stomatologiczna NRL poinformowała 5 sierpnia, że wobec zapytania dotyczącego umiejscowienia w nowej tabeli współczynników pracy dwóch zawodów: higienistki dentystycznej i asystentki stomatologicznej:

Oba zawody mieszczą się w pozycji tabeli: inny pracownik wykonujących zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekuna medycznego ze współczynnikiem 0,86.

 Chodziło o wątpliwości związane z treścią załącznika ustawy z 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1352).

W nim to określono m.in. wysokość współczynników pracy oraz grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku.

Minimalne wynagrodzenie asystentki stomatologicznej. Jaki współczynnik 

O kontrowersjach dotyczących przypisania higienistki dentystycznej i asystentki stomatologicznej do określonej grupy infoDENT24.pl informował jeszcze przed wejściem w życie ustawy m.in. w materiale Od 1 lipca podwyżki nie tylko dla lekarzy. Tyle zarobią technik dentystyczny, higienistka i asystentka.

Stanowisko Komisji Stomatologicznej NRL z 5 sierpnia zdecydowanie wskazało na grupę zawodową ze współczynnikiem 0,86, a nie na określoną jako: pracownik działalności podstawowej inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim (współczynnik 0,78).

Do stanowiska tego, jeśli chodzi o higienistki dentystyczne nie miał uwag były wiceprezes NRL i były przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL Andrzej Cisło, jednak na Twitterze podniósł wątpliwość jeśli chodzi o asystentki stomatologiczne. Powołuje się on na stanowisko KS NRL 1/19/VIII z 28 czerwca 2019 r. w sprawie kształcenia, zasad wykonywania zawodu, oraz regulacji ustawowej dla osób wykonujących zawody pomocnicze w ochronie zdrowia w zakresie leczenia stomatologicznego.

Chodziło wówczas o protest dotyczący pominięcia samorządu lekarskiego w projektowaniu podstaw programowych szkolnictwa branżowego. Mowa była o pracach nad projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych.

Asystentka stomatologiczna nie udziela świadczeń zdrowotnych

W ocenie Komisji Stomatologicznej NRL poprzedniej kadencji przygotowywana ustawa nie powinna obejmować zawodu asystentki stomatologicznej. Asystentka stomatologiczna nie udziela świadczeń zdrowotnych, tak więc w świetle ustawy o działalności leczniczej nie jest osobą wykonującą zawód medyczny. Sformalizowane szkolenie przygotowawcze do tego zawodu jest, i w dalszym ciągu powinno być prowadzone - czytamy w stanowisku sprzed trzech lat. 

Co z samodzielną pracą higienistki stomatologicznej

W stanowisku KS NRL z 28 czerwca 2019 r.  można przeczytać m.in., że w regulacjach dotyczących zawodu higienistki stomatologicznej należy wyraźnie wskazać, iż osoby wykonujące ten zawód wykonują go pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty.

Dalej KS NRL wskazuje, że rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego musi zostać znowelizowane gdyż w obowiązującej postaci wprowadza podstawę programową kształcenia przygotowującego do samodzielnego wykonywania przez higienistkę stomatologiczną świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej.

Za niewskazane należy uznać przypisanie kształcenia higienistek stomatologicznych wyłącznie do poziomu studiów licencjackich, jak również różnicowanie uprawnień higienistek stomatologicznych, w zależności od rodzaju ukończonej szkoły - uważa KS NRL.

Zróżnicowany stopień przygotowania do zawodu

W opinii członków KS NRL poprzedniej kadencji różny, czasem niezadowalający stopień przygotowania do zawodu wynika, nie z błędnego założenia umiejscowienia tego kształcenia na poziomie nieakademickim, tylko z różnego poziomu kształcenia.

Uwaga ta dotyczy również kształcenia w zawodzie technik dentystyczny. Naczelna Rada Lekarska otrzymała oficjalne informacje od jednego ze stowarzyszeń zrzeszających osoby pracujące w tym zawodzie o wysoce niezadowalającym poziomie nauczania zawodu w niektórych typach szkół.

Projektowana ustawa powinna wprost, bądź na zasadzie zmian w ustawie Prawo oświatowe - stworzyć realny i skuteczny system kontroli jakości szkolnictwa branżowego. Wymaga tego zarówno interes osób kształcących się w tych zawodach, jak i interes pacjentów - twierdziła KS NRL poprzedniej kadencji.

Nielegalna działalność lecznicza

Nie można nie zauważać występującego od dawna, a nasilającego się zjawiska wykonywania nielegalnej działalności leczniczej przez techników dentystycznych oraz higienistki stomatologiczne.

Jest to zjawisko groźne i w każdym nowoczesnym systemie opieki zdrowotnej inkryminowane z całą surowością prawa. Komisja Stomatologiczna NRL niejednokrotnie protestowała przeciw pobłażliwości organów ścigania uznających, iż ten rodzaj naruszenia prawa charakteryzuje znikoma szkodliwość społeczna – czytamy w stanowisku KS NRL poprzedniej kadencji.