Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
Świadczeniodawca składa pismo do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego, w którym wnioskuje o rozwiązanie umowy, oraz podaje datę w której umowa miałaby się rozwiązać. Najczęściej podaje się datę, która jest ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, co jest logiczne ze względu na sposób rozliczeń. Nie ma obowiązku podawania uzasadnienia takiego wniosku. Umowa zostanie rozwiązana, jeżeli NFZ wyrazi na to zgodę, którą świadczeniodawca otrzyma na piśmie, informuje radca prawny Gabriela Jędrys, zajmująca się prawem medycznym. 

Rozwiązanie umowy za 3-miesięcznym wypowiedzeniem 
W końcowych paragrafach każdej umowy w części dotyczącej czasu na który została zawarta, znajduje się zapis, z którego wynika że każda ze stron – świadczeniodawca i NFZ, może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Aby skorzystać z tego prawa, należy złożyć Funduszowi na piśmie oświadczenie o rozwiązaniu umowy, wskazując jako jego podstawę właściwy paragraf umowy.

Nie ma obowiązku podawania powodu dla którego umowa jest rozwiązywana i nie ma tu żadnego znaczenia czy NFZ wyrazi na to zgodę czy nie.  Co ważne - trzymiesięczny okres wypowiedzenia będzie się liczył od dnia, w którym NFZ oświadczenie otrzyma, czyli wpłynie ono na piśmie do siedziby oddziału wojewódzkiego, a nie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie o rozwiązaniu umowy. 

Rozwiązanie umowy przez nieprzyjęcie planu rzeczowo -finansowego na następny okres rozliczeniowy (rok)
Do wykorzystania teraz, na końcu roku kalendarzowego, bo jest to szybszy sposób na rozstanie się z NFZ niż składanie wypowiedzenia. Zgodnie z  §  32 OWU, dyrektor oddziału wojewódzkiego przedstawia każdemu świadczeniodawcy, najczęściej w listopadzie, pismo z planem rzeczowo – finansowym, czyli kwoty zobowiązań i warunków finansowania świadczeń na kolejny okres rozliczeniowy, co skutkuje podpisaniem n-tego aneksu do umowy. Nieprzyjęcie przez świadczeniodawcę nowych warunków w określonym przez NFZ  terminie, skutkuje rozwiązaniem umowy ze skutkiem na ostatni dzień lutego następnego roku. I także w tym przypadku, nie trzeba się tłumaczyć z przyczyn podjętej decyzji. Jeżeli zatem aneks do umowy na 2020 r. nie zostanie podpisany przez świadczeniodawcę, to umowa rozwiąże się 29 lutego 2020 r. 

Rozwiązanie umowy z powodu braku zgody świadczeniodawcy na wprowadzenie zmian w treści umowy, które wynikają ze zmiany stanu prawnego 
W tym przypadku świadczeniodawca nie podpisuje i nie odsyła w wyznaczonym terminie aneksu do umowy, której zmiana jest konsekwencją np. zmian przepisów o świadczeniach gwarantowanych. Wówczas umowa rozwiązuje się również z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który może zostać skrócony maksymalnie do 1 miesiąca. Ta zasada wynika z §  42 ust. 2 OWU. 

W pisemnym wniosku do NFZ o rozwiązanie umowy, należy podać jej numer, oraz rodzaj i zakres świadczeń, a także czy umowa jest rozwiązywana w całości czy w części.

Pismo podpisuje osoba upoważniona do reprezentowania świadczeniodawcy – pod tym warunkiem złożone oświadczenie będzie skuteczne.

Więcej: umowynfz.pl