PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Jak uzyskać płatność za świadczenia udzielone w okresie krótszym niż sprawozdawczy

14-08-2013, 00:01
Jak uzyskać płatność za świadczenia udzielone w okresie krótszym niż sprawozdawczy (fot. Fotolia)
Jak uzyskać płatność za świadczenia udzielone w okresie krótszym niż sprawozdawczy (fot. Fotolia)
Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia podaje rękę lekarzom w trudnej sytuacji finansowej i przypomina w jaki sposób świadczeniodawcy mogą uzyskać płatność za świadczenia udzielone w okresie krótszym niż sprawozdawczy. 

Dokumentem, który może być pomocny w tego typu sytuacji  jest załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia z  6 maja 2008 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 81, poz. 484, §24 ust. 5 ).

Świadczeniodawca znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, ma prawo wystąpić do Oddziału Funduszu z wnioskiem o dokonanie płatności należności za świadczenia udzielone w okresie krótszym niż sprawozdawczy, lecz nie krótszym niż 14 dni.

Jak to zrobić?

Wniosek o zgodę na wcześniejsze rozliczenie świadczeniodawca powinien złożyć za pomocą portalu SZOI oraz w formie papierowej w kancelarii Oddziału Funduszu. Rozpatrzenie przez Oddział Funduszu wniosku wymaga oceny sytuacji finansowej świadczeniodawcy (§24 ust. 5 ogólnych warunków umów) do wniosku powinny zatem być dołączone następujące informacje i dokumenty:

saldo operacji na rachunku bankowym świadczeniodawcy na dzień zatwierdzenia wniosku w portalu SZOI,
łączna kwota zobowiązań świadczeniodawcy od dnia zatwierdzenia wniosku w portalu SZOI do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, którego dotyczy wniosek,
łączna kwota należności świadczeniodawcy od dnia zatwierdzenia wniosku w portalu SZOI do ostatniego dnia okresu sprawozdawczego, którego dotyczy wniosek,
sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za miesiąc poprzedzający miesiąc, którego dotyczy wniosek. Do przekazania sprawozdania zobowiązane są wyłącznie jednostki wskazane w art. 64 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku, Poz. 330 z późn. zm.). Kserokopia sprawozdania musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kierownika jednostki lub jej właściciela, natomiast w przypadku praktyki indywidualnej przez osobę prowadzącą działalność.

W przypadku złożenia przez świadczeniodawcę wniosków dotyczących kilku umów, świadczeniodawca powinien dostarczyć do Oddziału Funduszu tylko jeden komplet dokumentów.

Warunki uzyskania zapłaty

Zainteresowany powinien dostarczyć do Oddziału Funduszu raport statystyczny oraz rachunek, zwane dokumentami rozliczeniowymi.

Raport statystyczny oraz zapis elektroniczny danych zawartych w rachunku należy przekazać w formie elektronicznej. Rachunek w formie pisemnej należy złożyć w kancelarii właściwej delegatury Oddziału Funduszu.

Płatność za świadczenia udzielone w okresie krótszym niż sprawozdawczy (lecz nie krótszym niż 14 dni) będzie dokonywana w możliwie najszybszym terminie, oczywiście pod warunkiem spełnienia przez świadczeniodawcę wszystkich wymogów  oraz po zakończeniu przez Oddział Funduszu  kontroli merytorycznej i formalno - rachunkowej, oraz zatwierdzeniu przedłożonych dowodów księgowych do zapłaty.

Źródło: NFZ

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH