• Posłanka domaga się uruchomienia nielimitowanych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży, które są... uruchomione.
  • Z tytułu świadczeń nielimitowanych w zakresie stomatologii wydano w I półroczu 2021 r. 62,5 mln zł.

Nielimitowane świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży

Waldemar Kraska, sekretarz stanu w Ministerstw Zdrowia odpowiada

1. Jaka jest możliwość wprowadzenia bezlimitowych porad stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia? Czy rozważane jest takie działanie?

Zgodnie z art. 31 ustawy z 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. poz. 1875), świadczenia na rzecz osób do ukończenia 18 r. ż. w zakresie, w jakim kwota zobowiązania NFZ wobec świadczeniodawcy z tytułu udzielania tych świadczeń została dostosowana zgodnie z art. 136 ust 2 pkt 1c ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w tym z zakresu leczenia stomatologicznego, finansowane są ze środków Funduszu Medycznego.

Przepisy w tym zakresie zostały zaimplementowane do zarządzenia Nr 33/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 23.02.2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Wprowadzone zostało bezlimitowe finansowanie świadczeń stomatologicznych udzielonych świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia ze środków subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego Funduszu Medycznego, na podstawie ustawy o Funduszu Medycznym.

Zmiany te miały na celu poprawę dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych dzieciom do 18. roku życia.

63 mln zł na nielimitowane świadczenia stomatologiczne 

2. Jakiego rzędu środki byłyby potrzebne, do sfinansowania tych porad?

Dotychczas z tytułu świadczeń nielimitowanych w planie finansowym na 2021 r. zostały zaangażowane środki w kwocie 531 562 tys. zł, w tym w zakresie stomatologii 62 525 tys. zł. (wg danych za I półrocze 2021 r.).

Należy również wskazać, że w ostatnich latach Narodowy Fundusz Zdrowia podjął szereg działań, które miały na celu podniesienie dostępności do świadczeń stomatologicznych dla dzieci:
-  zmieniony został współczynnik korygujący wycenę świadczeń dla dzieci z 1,3 - na 1.5;
-  zmieniona została wycena świadczeń z zakresu endodoncji - aby zachęcić lekarzy dentystów do wykonywania leczenia kanałowego zębów u dzieci z użyciem nowoczesnych materiałów.

Dodatkowo, w 2021 r. Narodowy Fundusz Zdrowia wspólnie z Ministerstwem Edukacji i Nauki podjął akcję mającą na celu zwiększenie dostępności do tych świadczeń podczas okresu wakacyjnego polegającą na akcji informacyjnej skierowanej do pacjentów oraz otwarciu szkolnych gabinetów stomatologicznych podczas wakacji.

Dodany został również nowy zakres świadczeń dedykowany gabinetom stomatologicznym w szkołach.

Narodowy Fundusz Zdrowia, we współpracy z Naczelną Radą Lekarską, opracował również nowy system finansowania i kontraktowania kompleksowych świadczeń stomatologicznych złożonych z gwarantowanych świadczeń z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii, oparty na kompleksowym ich finansowaniu zamiast obecnie stosowanego sumowania. Nad nową wyceną tych kompleksowych świadczeń pracuje obecnie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.