• Zaległości z tytułu zaliczek 1/12 można będzie rozliczyć do końca 2023 r.
  • NFZ może bez konsultacji każdą pojawiającą się nadwyżkę świadczeń zaksięgować jako spłatę pobranej zaliczki 1/12 (wniosek świadczeniodawcy nie jest konieczny).
  • Wcześniej planowano, że możliwość spłaty 1/12 nadwykonaniami, będzie uruchamiana na wniosek świadczeniodawcy.

Rozporządzenie ministra zdrowia (Dz.U.2021.2003) wydane 3 listopada 2021 r., a ogłoszone w Dzienniku Ustaw 4 listopada (poz. 3) zawiera w par. 2 nowe ustępy 4 - 6, brzmiące następująco:

4.  W przypadku gdy okres rozliczeniowy przedłużony po raz kolejny na podstawie ust. 2 upłynął i środki wynikające z wypłaty świadczeniodawcy należności ustalonych jako iloczyn odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń nie zostały rozliczone, dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, na wniosek świadczeniodawcy, może rozliczyć te środki w następnych okresach rozliczeniowych umowy, o której mowa w ust. 1, lub w ramach kolejnych umów dotyczących tego samego rodzaju świadczeń zawartych przez danego świadczeniodawcę, nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

5.  Wniosek, o którym mowa w ust. 4, świadczeniodawca składa do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie do 10 dnia miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie okresu rozliczeniowego, którego dotyczy wniosek.

6.   Na poczet rozliczenia środków, o których mowa w ust. 4, dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zalicza kwotę należności wynikającą z przedstawionej przez świadczeniodawcę do rozliczenia większej liczby jednostek rozliczeniowych w danym okresie sprawozdawczym niż określona w planie rzeczowo--finansowym na ten okres.

KS NRL przedstawia wnioski w sprawie zasad rozliczania zaliczek 1/12

Co z wypracowanymi nadwyżkami 

1. Jeśli świadczeniodawca w okresie rozliczeniowym wypracował nadwyżkę i ma jednocześnie nierozliczone zaliczki z tytułu "1/12" , nadwyżka ta umniejszy jego zaległości z tytułu pobranych zaliczek. Resztę zaległości (również całość, jeśli placówka nie wypracowała nadwyżek) można będzie rozliczyć do końca 2023 r. pod warunkiem złożenia do 10 grudnia 2021 r. wniosku w tej sprawie (jeśli okresem rozliczeniowym jest rok).

Prawo NFZ do zaliczenia nadwyżek w poczet spłaty pobranej zaliczki

2. Zgodnie z zapisem ust.6, od dnia wejścia w życie rozporządzenia (5 listopada 2021 r.) dyrektor Oddziału NFZ może każdą pojawiającą się nadwyżkę świadczeń zaksięgować jako spłatę pobranej zaliczki. Dla wielu podmiotów generowanie nadwykonań może stać się o tyle trudną operacją, że zaangażuje dodatkowe koszty, a system rozliczeń wymusi wygenerowanie rachunku do wysokości kwoty miesięcznego zobowiązania.

Koszty związane z sytuacją pandemiczną obciążają świadczeniodawców 

Przepis ten oznacza jednostronne ze strony władz publicznych zakończenie dyskusji nad sprawiedliwym systemem rozliczenia zaliczek pobranych w formule 1/12. Oznaczałoby to taki stan, w którym koszty pandemii przerzucone zostałyby w całości na placówki medyczne. Nie licząc oczywiście 3 proc. dodatku do faktur. Inne dodatki nie były bowiem ani wysokie, ani powszechne.

MZ nie daje alternatywy co do rozliczeń nadwykonań 

Co więcej, Ministerstwo Zdrowia przedstawiło do konsultacji społecznych projekt omawianego rozporządzenia  w zupełnie innym brzmieniu. Projekt z 20 września 2021 r. zakładał możliwość spłaty 1/12 nadwykonaniami, ale na wniosek świadczeniodawcy i w perspektywie okresu rozliczeniowego (którym z reguły jest rok).

Tymczasem z ogłoszonego rozporządzenia wynika, że wniosek świadczeniodawcy nie jest potrzebny, a okres rozliczeniowy (rok) zmieniono na okres sprawozdawczy (miesiąc).

Wnioski te, wraz zauważoną zmianą dokonaną w trakcie procesu legislacyjnego Komisja Stomatologiczna przekazała Prezydium NRL.

Szczegółowe informacje KS NRL