PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Jak poradzić sobie z nierównym traktowaniem przez NFZ

Autor: nieck • Źródło: en
22-03-2022, 15:00
Jak poradzić sobie z nierównym traktowaniem przez NFZ Radca prawny Katarzyna Zalewska
Może się zdarzyć, że w opinii świadczeniodawcy, decyzja komisji konkursowej NFZ przy ocenie ofert narusza zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji. Co wtedy zrobić?
  • W kwestiach spornych można sięgnąć po  środki odwoławcze w postępowaniu prowadzonym przez NFZ.
  • Odwoływać od decyzji NFZ można się na trzy sposoby: przez protest, odwołanie, albo skargę do sądu administracyjnego.

Postępowanie w sprawie zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, nie zawsze ma korzystny dla świadczeniodawcy finał. Zdarzają się sytuacje, w których NFZ nie wyraża zgody na podpisanie umowy, albo proponuje podpisanie umowy w kształcie innym, niż zakładany przez lekarza dentystę. W sytuacji, gdy wyniki konkursu ofert lub rokowań nie są korzystne,  można odwołać się od takiej decyzji, wyjaśnia radca prawny Katarzyna Zalewska. 

Jak odwołać się od decyzji NFZ?

W arsenale możliwości odwołania się od decyzji NFZ są trzy formalne opcje: protest,  odwołanie, albo skarga do sądu administracyjnego.

Możliwości odwołania przysługują o ile świadczeniodawca spełnia konkretne warunki, jednak nie można ich użyć, aby:
- podważyć wybór trybu postępowania;
- unieważnić postępowanie w sprawie zawarcia umowy;
- unieważnić postępowanie, które nie wyłoniło świadczeniodawcy.

Różne formy odwoływania się od decyzji NFZ

Protest
Możesz go złożyć do chwili zakończenia postępowania. Bardzo ważne, aby trafił do komisji konkursowej w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia zaskarżonej czynności.

Protest można złożyć zarówno w przypadku konkursu ofert jak i rokowań. Do chwili rozpoznania protestu postępowanie ulega zawieszeniu. Postępowanie nie zostanie zawieszone, gdy protest jest bezzasadny (czyli taki, który nie ma  podstaw).

Komisja ma 7 dni od dnia otrzymania protestu, aby go rozpatrzeć i rozstrzygnąć. Składający protest otrzymuje pisemną informację. Nawet w przypadku nieuwzględnienia protestu komisja uzasadnia swe stanowisko.

Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu publikuje się na tablicy ogłoszeń i stronie www NFZ.

W przypadku, gdy protest będzie skuteczny, komisja powtórzy zaskarżoną czynność.

Odwołanie
Składa się je do prezesa NFZ w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników  konkursu. 

Odwołanie jest rozpatrywane w terminie 14 dni od momentu jego otrzymania. W przypadku wniesienia odwołania umowa nie zostanie zawarta dopóki nie zakończy się postępowanie odwoławcze. Strony postępowania odwoławczego to organ odwołujący się i uczestnicy postępowania, których oferty zostały wybrane.

Jeśli odwołanie świadczeniodawcy zostanie uwzględnione to zostaną przeprowadzane rokowania. Gdy umowa miała być zawarta z jednym gabinetem na danym obszarze, wówczas postępowanie jest przeprowadzane ponownie.

Skarga do sądu administracyjnego 
Przysługuje w sprawach, w których wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie przyniósł rezultatu. Skarga jest wnoszona dopiero po wyczerpaniu środków zaskarżenia, które opisano w ustawie.

Skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji dyrektora oddziału, by sąd administracyjny rozstrzygnął sprawę, wyjaśnia Katarzyna Zalewska.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   kontrakt NFZ  

POLECAMY W SERWISACH