Dokumentem stanowiącym zgodę jest oświadczenie woli, z którego w sposób niebudzący wątpliwości powinno wynikać jakiego konkretnego świadczenia zdrowotnego dotyczy złożona zgoda (np. wyrażam zgodę na leczenie endodontyczne zęba X, wyrażam zgodę na usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów).

Ponadto, z treści takiego oświadczenia powinno wynikać, iż rodzicowi zostały przekazane informacje określone w art. 9 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czyli że lekarz przedstawił rodzicowi tok czynności, które składają się na określoną procedurę medyczną i poinformował go o przewidywanych efektach leczenia, możliwych powikłaniach i alternatywnych metodach postępowania.

Lekarz udzielający świadczenia nie powinien mieć wątpliwości co do zakresu wyrażonej zgody przez osobę, która złożyła oświadczenie woli i opatrzyła je własnoręcznym podpisem.

Niedopuszczalnym jest akceptowanie przez lekarza zgody, która nie wskazuje szczegółowo jej przedmiotu.. Niedopuszczalne jest oświadczenie typu: wyrażam zgodę na wszelkie zabiegi lecznicze lub ogólnie rozumiane leczenie stomatologiczne.

ŁOW NFZ poinformował, że obowiązujące przepisy prawne, dotyczące kwestii związanej z prawem pacjenta do wyrażenia zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza, w głównej mierze zostały uregulowane w ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r. poz. 159, z późn.zm.), a także w ustawie z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn.zm.).