Na początku lutego br. Naczelna Rada Lekarska zapytała resort finansów, czy nieodpłatna porada, zakończona wystawieniem przez lekarza prowadzącego praktykę lekarską recepty dla siebie bądź dla członka swojej rodziny, rodzi obowiązek zaewidencjonowania na kasie fiskalnej udzielonych tym osobom świadczeń zdrowotnych?

- Przepis art. 8 ust. 2. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zwanej dalej u.p.t.u), odnoszący się do nieodpłatnego świadczenia usług, nie znajduje zastosowania w odniesieniu do tych czynności, które w razie ich uznania za podlegające opodatkowaniu zostałyby zwolnione od podatku. W tym bowiem przypadku pozostawienie ich poza zakresem u.p.t.u. nie prowadzi do naruszenia powołanych powyżej zasad, które należy uznać za uzasadniające zrównanie takich czynności z czynnością odpłatnego świadczenia usług. W rezultacie, czynności te, jako nieobjęte zakresem art. 8 ust. 2 u.p.t.u., nie mogą również zostać uznane za mieszczące się w pojęciu sprzedaży, a tym samym za objęte obowiązkiem ewidencjonowania przy użyciu kasy rejestrującej - odpowiedziało Ministerstwo Finansów.

Dwie praktyki - ile kas fiskalnych?

NRL chciała również uzyskać informację, czy lekarze, którzy mają zarejestrowane jednocześnie dwie praktyki: w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (która ze swej natury nie udziela świadczeń dla osób fizycznych, lecz dla innych podmiotów leczniczych) oraz w miejscu wezwania (która ze swej natury udziela świadczeń osobom fizycznym) są zobowiązani posiadać kasę fiskalną w sytuacji, gdy praktyka w miejscu wezwania jest faktycznie „zawieszona"?

- Podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń - informuje MF.

Według interpretacji resortu, lekarze dentyści dokonujący sprzedaży na rzecz innych, niż wymienione w art. 111 ust. 1 u.p.t.u. podmiotów (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz rolnicy ryczałtowi) nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, co oznacza, że nie mają również obowiązku posiadania kasy rejestrującej.

Natomiast lekarze dokonujący świadczenia usług na rzecz wymienionych osób, mają obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Jeżeli lekarz prowadzi praktykę lekarską na podstawie umowy o pracę, czynności wykonywane w ramach tej praktyki nie podlegają podatkowi od towarów i usług.

Podatkowi temu nie będą również podlegać czynności nieodpłatnej porady lekarskiej wykonywane poza tą praktyką.

Więcej: NIL