Projekt realizowany miał być w ramach Regionalnego Program Operacyjny Województwa, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość; Działanie III: 2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.

Zakupy obejmowały:
Piec mikrofalowy do synteryzacji cyrkonu i nanometali - 1 szt. (urządzenie do produkcji w protetyce),
Laser protetyczny - 1 szt. (urządzenie do produkcji w protetyce),
Mikroskop protetyczny - 2 szt. (urządzenie do produkcji w protetyce),
Wyciąg protetyczny - 2 szt. (urządzenie pomocnicze do urządzeń produkcyjnych w protetyce),
Piaskarkę protetyczną - 1 szt. (urządzenie do produkcji w protetyce),
Lampy ledowe - 6 szt. (do zapewnienia dobrych warunków pracy).

Zakupy towarów miały być dokumentowane fakturami VAT wystawionymi na spółkę. Nabyte w ramach projektu urządzenia byłyby wykorzystywane przez spółkę do wykonywania czynności wyłącznie zwolnionych od opodatkowania podatkiem VAT.

Spółka chciała wiedzieć czy w opisanym przypadku przysługuje jej odliczenie podatku VAT z tytułu wydatków inwestycyjnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi przypomniał, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje tylko w przypadku, gdy zostaną spełnione dwa podstawowe warunki:
- odliczenia tego dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik podatku od towarów i usług;
- gdy dokonywane zakupy towarów i usług mają związek z czynnościami opodatkowanymi podatnika takimi, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).
Przepisy wyłączają zatem możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Spółce nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu wydatków inwestycyjnych w związku z realizacją projektu, ponieważ poniesione wydatki nie będą miały związku z czynnościami opodatkowanymi.
Zainteresowany nie będzie miał również możliwości uzyskania zwrotu podatku na zasadach określonych w rozdziale 9 rozporządzenia ministra finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 247, z późn. zm.) obowiązującego od 6 kwietnia 2011 r. Ewentualny zwrot na podstawie tych przepisów obwarowany jest pewnymi warunkami, które podatnik powinien spełnić. Wśród warunków tych ustawodawca wymienia m.in. pochodzenie środków finansowych ze źródeł określonych w par. 8 ust. 3 i 4. rozporządzenia, a w zakresie środków pochodzących z Unii Europejskiej podpisanie umowy o dofinansowanie przed 1 maja 2004 r. Wnioskodawca nie spełnia jednak tego warunku (zdecydowanie późniejsza data zawarcia umowy), zatem nie będzie miał możliwości ubiegania się o zwrot podatku VAT na podstawie przepisów rozdziału 9 ww. rozporządzenia.

Sygnatura akt IPTPP2/443-274/13-2/IR