Zgodnie z podjętą uchwałą, członek Naczelnego Sądu Lekarskiego, biorący udział w rozpoznaniu sprawy na rozprawie lub posiedzeniu Naczelnego Sądu Lekarskiego, lub wyznaczony jako rezerwowy członek składu orzekającego, który był obecny na rozprawie lub posiedzeniu, otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 500 zł* za dzień.

Za sporządzenie uzasadnienia członkowi Naczelnego Sądu Lekarskiego przysługuje wynagrodzenie w wysokości: 600 zł - w przypadku uzasadnienia do orzeczenia Naczelnego Sądu Lekarskiego i 300 zł - w przypadku uzasadnienia do postanowienia Naczelnego Sądu Lekarskiego.
Zastępca Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej otrzymuje za udział w wokandzie sądu lekarskiego wynagrodzenie, w wysokości: 500 zł za dzień, w którym występował w jednej lub w dwóch sprawach lub 700 zł za dzień, w którym wystąpił w trzech lub więcej sprawach.
Zastępca NROZ za przygotowanie projektu: postanowienia o umorzeniu postępowania wraz z uzasadnieniem lub wniosku o ukaranie do sądu lekarskiego wraz z uzasadnieniem, otrzyma 250 zł.

W razie uchylenia wydanego postanowienia o umorzeniu postępowania lub zwrotu przez sąd lekarski wniosku o ukaranie, za ponowne przygotowanie dokumentów, nie przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Osoba powołana w sprawie do przygotowania opinii w charakterze biegłego uprawniona jest do ryczałtowego wynagrodzenia w wysokości 500 zł brutto. W przypadku opinii trudnych, skomplikowanych, kwota wynagrodzenia może ulec zwiększeniu, jednak nie więcej niż do 1000 zł. Biegły, który zostanie wezwany do stawiennictwa przed organ prowadzący postępowanie, może dodatkowo liczyć na zwrot kosztów z tytułu przejazdu i utraconego zarobku (do wysokości 80 zł).

Świadkowi, wezwanemu przez NSL lub NROZ do osobistego stawiennictwa, przysługuje jedynie zwrot kosztów przejazdu oraz zwrot kosztów utraconego zarobku, do wysokości 80 zł.

*wszystkie stawki brutto

Źródło: NIL