•  Zawody asystentki i higienistki stomatologicznej uregulowane zostały w, podpisanej przez prezydenta, ustawie o niektórych zawodach medycznych
 • W ustawie uregulowano m.in. zasady ustawicznego rozwoju zawodowego, uprawnienia, odpowiedzialność i kary za przewinienia zawodowe
 • Przepisy wejdą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z licznymi wyjątkami określonymi w ustawie

Zawody medyczne uregulowane w ustawie 

Celem ustawy o niektórych zawodach medycznych jest uregulowanie zasad i warunków wykonywania następujących zawodów medycznych: asystentka i higienistka stomatologiczna, elektroradiolog, instruktor terapii uzależnień, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptystka, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy.

W ustawie uregulowano ponadto zasady ustawicznego rozwoju zawodowego oraz zasady odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących wyżej wskazane zawody medyczne.

Ustawa tworzy Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, który jest rejestrem publicznym prowadzonym przez ministra zdrowia. Rejestr ten będzie częściowo jawny, w zakresie m.in. danych i informacji dotyczących osoby wykonującej zawód medyczny, dotyczących numer wpisu, nazwy wykonywanego zawodu medycznego, imienia i nazwiska osoby wykonującej zawód medyczny, nazwy i adres miejsca wykonywania zawodu medycznego.

Zgodnie z ustawą, osoba wykonująca zawód medyczny będzie traciła uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego w przypadku:

 • utraty albo ograniczenia zdolności do czynności prawnych;
 • pozbawienia praw publicznych;
 • prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • pozbawienia uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego.

Uprawnienia i obowiązki osób uwzględnionych w ustawie 

W ustawie zostały określone uprawnienia i obowiązki m.in.: 

 • prawo posługiwania się tytułem odpowiadającym nazwie zawodu medycznego;
 • prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta
 • obowiązek przestrzegania praw pacjenta
 • obowiązek informowania pacjenta o jego prawach.

Ustawa wprowadza również regulacje dotyczące odpowiedzialności zawodowej osób wykonujących zawód medyczny.

Osoba wykonująca zawód medyczny będzie podlegała odpowiedzialności zawodowej za zawinione naruszenie przepisów związanych z wykonywaniem danego zawodu medycznego.

Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny będzie obejmowało:

 • czynności sprawdzające - prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego;
 • postępowanie wyjaśniające - prowadzone przez rzecznika dyscyplinarnego;
 • postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej.

Kary dla osób wykonujących zawody medyczne

Karami za przewinienie zawodowe będą:

 • upomnienie;
 • nagana;
 • kara pieniężna;
 • zawieszenie uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego na okres do 5 lat;
 • pozbawienie uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego.

Od orzeczenia, osobie obwinionej oraz rzecznikowi dyscyplinarnemu, będzie przysługiwał wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Komisję w składzie pięcioosobowym.

W ponownym rozpatrywaniu sprawy nie będą mogły brać udziału osoby uczestniczące w wydaniu zaskarżonego orzeczenia. Z kolei od orzeczenia wydanego na skutek ponownego rozpatrzenia sprawy osobie obwinionej będzie przysługiwało odwołanie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby obwinionej sądu apelacyjnego.

Orzeczenie kary pozbawienia uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego będzie powodowało skreślenie z rejestru bez prawa ubiegania się o ponowny wpis do rejestru przez okres 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o karze pozbawienia uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego.

W ustawie wprowadzone zostały również przepisy penalizujące posługiwanie się określonym w ustawie tytułem zawodu medycznego oraz wykonywanie zawodu medycznego bez posiadania stosownych uprawnień, co będzie podlegać karze grzywny.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z licznymi wyjątkami określonymi w ustawie.