• Uregulowano warunki i zasady wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi
  • Zgodnie z ustawą ma powstać mechanizm zapewniający dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom, którzy mają odpowiednie kwalifikacje
  • Dokument przewiduje utworzenie Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, dzięki któremu będzie możliwa weryfikacja osób wykonujących zawody medyczne zarówno przez pracodawców, jak i pacjentów 

17 zawodów medycznych uregulowanych w ustawie

Ustawa dotyczy następujących zawodów medycznych: asystentka stomatologiczna, dietetyk, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, instruktor terapii uzależnień, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptystka, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy.

Celem jest - jak wskazano w uzasadnieniu - uregulowanie warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, a także kwestii dotyczących doskonalenia zawodowego, rejestru i odpowiedzialności zawodowej tych osób.

Ważne kwalifikacje - bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów  

Zgodnie z ustawą ma powstać mechanizm zapewniający dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom, którzy mają odpowiednie kwalifikacje. Będzie to - jak podnosi Ministerstwo Zdrowia, które przygotowało projekt - gwarancją zatrudniania w systemie ochrony zdrowia wysoko wykwalifikowanej i kompetentnej kadry medycznej, fachowo i rzetelnie udzielającej świadczeń zdrowotnych. Zwiększy to - jak podkreślono w uzasadnieniu - bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i wpłynie na wysoki poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Powstanie Centralny Rejestr 

Dokument przewiduje utworzenie Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego, dzięki któremu będzie możliwa weryfikacja osób wykonujących zawody medyczne zarówno przez pracodawców, jak i pacjentów. Wpis do rejestru stanowi warunek niezbędny do wykonywania danego zawodu medycznego, jak również umożliwia identyfikację osoby wykonującej zawód medyczny.

Ponadto, będzie on narzędziem analitycznym, pozwalającym na uzyskanie informacji o aktualnej liczbie osób wykonujących zawód medyczny, sposobie wykonywania tego zawodu, jak również będzie źródłem informacji o potrzebach kadrowych w tych zawodach w poszczególnych rejonach kraju.

W projekcie ustawy określono zakres danych i informacji dotyczących osoby wykonującej zawód medyczny, które są jawne, w tym m.in.: numer wpisu, data wpisu, imię (imiona) i nazwisko osoby wykonującej zawód medyczny, informacja o miejscu wykonywania zawodu medycznego, których celem jest szybka identyfikacja osoby wykonującej dany zawód medyczny.

Uregulowano również formy wykonywania tych zawodów, co wpisuje się w rozwiązania przyjęte dla innych zawodów medycznych, np. dla pielęgniarek i położnych.

Oprócz tego, osoba wykonująca zawód medyczny ma prawo i obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego, który jest realizowany w ramach kształcenia podyplomowego lub doskonalenia zawodowego. Kształcenie podyplomowe w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego może być realizowane przez udział w szkoleniu specjalizacyjnym lub kursie kwalifikacyjnym. Natomiast kurs kwalifikacyjny ma na celu uzyskanie przez osobę wykonującą zawód medyczny dodatkowej wiedzy i umiejętności do wykonywania określonych zadań zawodowych.

Za przyjęciem ustawy głosowało 262 posłów, 13 było przeciw, 179 wstrzymało się od głosu.

Wprowadzone zmiany

Przyjęto poprawkę zgłoszoną przez Prawo i Sprawiedliwość, która wykreśla z ustawy przepis dotyczący zróżnicowania parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego i podstawowego zespołu ratownictwa medycznego. Przyjęcie tej poprawki oznacza utrzymanie obecnie obowiązujących przepisów.

Odrzucono poprawki zgłoszone przez opozycję, m.in. poprawkę wykreślającą z ustawy zawód dietetyka i poprawkę doprecyzowującą zapisy odnoszące się do instruktora terapii uzależnień. Posłowie odrzucili również wniosek posłów Konfederacji o odrzucenie projektu ustawy w całości.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się 9 maja. Wtedy też posłowie wskazywali m.in. na konieczność uregulowania w odrębnej ustawie zawodu logopedy. Sejmowa Komisja Zdrowia, która odbyła się pod koniec maja, zarekomendowała wykreślenie logopedy z grupy zawodów medycznych. Komisja była jednomyślna w tej kwestii. Przyjęto też poprawkę o dopisaniu nowego zawodu - instruktor terapii uzależnień.