• Wiele podmiotów medycznych, wykazujących wolne miejsca szkoleniowe w trybie pozarezydenckim, nie jest zainteresowanych zatrudnieniem lekarza w celu realizacji programu specjalizacji
  • Minister zdrowia nie może nikomu narzucić ubieganie się o akredytacje do szkolenia specjalizacyjnego, jest to zawsze świadoma i dobrowolna decyzja jednostki
  • Minister zdrowia nie wyraża zgody, aby jednostki posiadające akredytacje do szkolenia specjalizacyjnego przyjmowały na szkolenie specjalizacyjne lekarzy tylko w trybie rezydentury i odmawiały przyjęcia lekarza na szkolenie w trybie pozarezydenckim
  • Zapotrzebowanie na miejsca szkoleniowe, przekazane przed postępowaniem kwalifikacyjnym przez wojewodów, nie musi odpowiadać liczbie wolnych miejsc szkoleniowych przed danym postępowaniem kwalifikacyjnym, zatem spośród wolnych miejsc szkoleniowych może być wykorzystana tylko część miejsc zgodnie z zapotrzebowaniem

Walka wolne miejsca szkoleniowe w trybie pozarezydenckim 

Pomimo znacznego niedoboru specjalistów. wiele podmiotów medycznych, wykazujących wolne miejsca szkoleniowe w trybie pozarezydenckim, nie jest faktycznie zainteresowanych zatrudnieniem lekarza w celu realizacji programu specjalizacji – oceniają delegaci na XLI Okręgowy Zjazd Lekarzy w Łodzi.

Przedstawiciele samorządu lekarzy i lekarzy dentystów uważają, ze w takiej sytuacji w sesji wiosennej 2023 r na 10 808 wolnych miejsc szkoleniowych w trybie pozarezydenckim złożono jedynie 924 wnioski. Osoby które wygrały proces rekrutacyjny nie mogą być pewne zatrudnienia w przydzielonej im jednostce. co uniemożliwia dalsze kształcenie.

Kto realizuje szkolenie specjalizacyjne lub staż kierunkowy  

Ministerstwo Zdrowia, Departament Rozwoju Kadr Medycznych poinformowało, że zgodnie z art. 19f ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, z późn. zm.) szkolenie specjalizacyjne może być prowadzone przez jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 19 ust 1, które spełniają warunki określone w ust. 2 i uzyskały akredytację do szkolenia specjalizacyjnego.

Dyrektor CMKP, na podstawie przedstawionej opinii zespołu ekspertów, dokonuje, za pomocą SMK, wpisu jednostki organizacyjnej na listę jednostek akredytowanych i określa maksymalną liczbę miejsc szkoleniowych w zakresie danej specjalizacji dla lekarzy mogących odbywać szkolenie specjalizacyjne lub staż kierunkowy w komórce organizacyjnej wchodzącej w jej skład, na okres 5 lat.

Przepis ten, jeśli chodzi o miejsca szkoleniowe, nie dzieli ich na miejsca szkoleniowe w trybie rezydentury czy w trybie pozarezydenckim.

Jednostka organizacyjna, decydując się o ubieganie o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, ma wiedzę, że będzie szkolić lekarzy w obydwu trybach i że tryb pozarezydencki nie jest finansowany ze środków publicznych.

Minister zdrowia nie może nakazać jednostce organizacyjnej ubiegać się o akredytacje do szkolenia specjalizacyjnego, jest to zawsze świadoma i dobrowolna decyzja jednostki.

Specjalizacje nie tylko dla rezydentów

Minister zdrowia nie wyraża zgody, aby jednostki posiadające akredytacje do szkolenia specjalizacyjnego przyjmowały na szkolenie specjalizacyjne lekarzy tylko w trybie rezydentury i odmawiały przyjęcia lekarza na szkolenie w trybie pozarezydenckim.

W związku z tym konsekwencją nieprzyjęcia lekarza skierowanego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez jednostkę posiadającą wolne miejsca szkoleniowe w danej specjalizacji wojewoda, Minister Obrony Narodowej albo minister właściwy do spraw wewnętrznych występuje do dyrektora CMKP o zmniejszenie maksymalnej liczby miejsc szkoleniowych, o której mowa w ust. 7, odpowiednio do liczby nieprzyjętych osób (art. 19f, ust.13).

Zasady wynagradzania specjalizantów

Wychodząc naprzeciw jednostkom szkoleniowym przy zatrudnieniu lekarza na szkolenie specjalizacyjne w trybie pozarezydenckim minister zdrowia wprowadził przepisy dające inne możliwości wynagrodzenia lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne niż wynagrodzenie ponoszone przez jednostkę szkoleniowe.

Według art. 16h ust 2 ustawy lekarz, na swój wniosek, może również odbywać szkolenie specjalizacyjne, w tym dyżury medyczne, w ramach wolnych miejsc szkoleniowych w trybie pozarezydenckim m.in.:

  • w ramach płatnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracownikowi na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego oraz umowy o szkolenie zawartej z jednostką akredytowaną;
  • w ramach stypendium ufundowanego przez podmiot leczniczy oraz umowy o szkolenie specjalizacyjne zawartej z jednostką akredytowaną;
  • na podstawie umowy o pracę, zawartej z innym podmiotem niż podmiot prowadzący szkolenie specjalizacyjne, zapewniającej realizację części programu specjalizacji w zakresie samokształcenia, szkolenia i uczestniczenia w wykonywaniu oraz wykonywanie ustalonej liczby określonych zabiegów lub procedur medycznych, pełnienie dyżurów medycznych, które lekarz jest zobowiązany pełnić w czasie realizacji programu specjalizacji w czasie pracy dopuszczonym przepisami o działalności leczniczej i w ramach płatnych urlopów szkoleniowych udzielanych pracownikowi na czas niezbędny do zrealizowania pozostałej części programu w podmiocie prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub odpowiednio w podmiocie prowadzącym staz kierunkowy;
  • w ramach poszerzenia zajęć programowych kształcenia w szkole doktorskiej o program specjalizacji odbywanej w tej samej jednostce zgodny z zakresem tego kształcenia i w ramach udzielonego płatnego urlopu szkoleniowego albo urlopu bezpłatnego i umowy o szkolenie specjalizacyjne zawartej z jednostką akredytowaną, a po ukończeniu tego kształcenia - w trybie określonym w ust. 1 lub ust. 2 pkt 1-4.

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie pozarezydenckim w dużej mierze przystępują lekarze, którzy posiadają już tytuł specjalisty a kolejna specjalizacja jest potrzebą rozwoju zawodowego.

Miejsca szkoleniowe w trybie rezydenckim i pozarezydenckim 

Do postępowania kwalifikacyjnego są wykazane wszystkie wolne miejsca szkoleniowe, zarówno w trybie rezydenckim jak i pozarezydenckim. Zapotrzebowanie na miejsca szkoleniowe przekazane przed postępowaniem kwalifikacyjnym przez wojewodów nie musi być tożsame z liczbą wolnych miejsc szkoleniowych przed danym postępowaniem kwalifikacyjnym. W związku z tym z ogólnej liczby wolnych miejsc szkoleniowych może być wykorzystana tylko część miejsc zgodnie z zapotrzebowaniem.

Minister zdrowia, przyznając miejsca szkoleniowe w trybie rezydentury, bierze pod uwagę liczbę absolwentów uczelni kształcących na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym tak aby każdy absolwent miał szanse na szkolenie w trybie rezydentury a tym samym, aby miał gwarantowane zatrudnienie w celu realizacji szkolenia specjalizacyjnego.

Dodatkowo minister zdrowia wychodząc na przeciw potrzebom pacjenta, zwiększa liczbę miejsc szkoleniowych w trybie rezydentury dla lekarzy, którzy wybiorą szkolenie specjalizacyjne z dziedzin priorytetowych.