• Jakie zmiany w przepisach dotyczących uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych.
  • Zezwolenia na wykonywanie działalności, polegającej na stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej w gabinecie stomatologicznym, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane.

Główny Inspektor Sanitarny wz. Krzysztof Saczka:

23 września 2019 r. wszedł w życie art. 1 ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej, wprowadzający zmiany w ustawie z 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe.

Zgodnie z art. 33e ustawy z 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, w brzmieniu obowiązującym przed 23 września 2019 r., przepisy dotyczące uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych, badań diagnostycznych i leczenia chorób nienowotworowych oraz paliatywnego leczenia chorób nowotworowych z wykorzystaniem produktów radiofarmaceutycznych oraz zabiegów z zakresu radiologii zabiegowej, nie miały zastosowania do rentgenowskich aparatów stomatologicznych oraz urządzeń służących wyłącznie do densytometrii kości.

Kiedy wymagane zgody inspektora sanitarnego

Zgodnie z obowiązującym przepisem art. 33q ust. 1 ustawy z 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe, prowadzenie działalności, związanej z narażeniem w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej lub diagnostyki związanej z podawaniem pacjentom produktów radiofarmaceutycznych, wymaga zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Wskazany przepis formułuje ogólną zasadę, zgodnie z którą na prowadzenie działalności we wskazanych celach wymagana jest zgoda właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Kiedy nie wymagane zgody inspektora sanitarnego

Wyjątek w zakresie obowiązku uzyskania wskazanej zgody ustanowiony został w przepisie art. 33q ust. 14 ww. ustawy, zgodnie z którym, przepisów ust. 1 — 13 nie stosuje się do wykonywania działalności związanej z narażeniem polegającej jedynie na wykonywaniu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu lub wykonywania działalności związanej z narażeniem polegającej jedynie na wykonywaniu densytometrii kości za pomocą aparatów rentgenowskich służących wyłącznie do tego celu.

Wskazany przepis wszedł w życie 23 września 2019 r. i rozszerzył zakres obowiązku uzyskania zgody w stosunku do art. 33e ww. ustawy, obowiązującej do 23 września 2019 r., który ustanawiał wyjątek w zakresie obowiązku uzyskania wskazanej zgody do wszystkich rentgenowskich aparatów stomatologicznych oraz urządzeń służących wyłącznie do densytometrii kości. 

Bez ponownych zezwoleń wymaganych od lekarzy dentystów

Natomiast, odnosząc się do kwestii wymagania od lekarzy dentystów ponownych zezwoleń na wykonywanie działalności polegającej na stosowaniu aparatów rentgenowskich do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych oraz zezwolenia na uruchomienie pracowni rentgenowskiej stosujących takie aparaty, pomimo iż w przeszłości zezwolenia takie zostały wydane, pragnę poinformować, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej „zezwolenia na uruchamianie i stosowanie  aparatów rentgenowskich  do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych oraz na uruchamianie pracowni stosujących takie aparaty, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane".

Wobec tego, żadne dodatkowe (powtórne) zezwolenia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie są wymagane.