• Zgoda GIS na zdalną formę szkoleń uprawniających do nabycia uprawnień inspektora ochrony radiologicznej (ale tylko do 30 proc. czasu takiego szkolenia).
  • Zwiększenie z 54 proc. do 67 proc. liczby punktów uprawniających do zdania egzaminu. 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej  w stanowisku z 21 maja 2021 r. skrytykowało projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia.

Główny Inspektorat Sanitarny  poinformował 14 czerwca 2021 r., że częściowo uwzględniono uwagę dotyczącą brzmienia § 3 ust. 1 projektu rozporządzenia.

Szkolenie maksimum w 30 proc. zdalnie

W projekcie rozporządzenia wskazano, że szkolenia są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć seminaryjnych, odbywających się przy bezpośrednim udziale kadry dydaktycznej oraz osób biorących udział w szkoleniu w tym samym czasie i w tym samym miejscu, z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 30 proc. liczby godzin lekcyjnych szkolenia, z wyłączeniem ćwiczeń oraz zajęć seminaryjnych, może być prowadzone w formie szkolenia na odległość.

Zasady organizowania szkoleń online

W tym ostatnim przypadku przekazywanie wiedzy odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury informatycznej i oprogramowania umożliwiających:
- stosowanie metod i technik kształcenia na odległość,
- wykorzystanie materiałów dydaktycznych opracowanych w postaci elektronicznej oraz kontaktowanie się uczestnika szkolenia z osobami prowadzącymi szkolenie,
- weryfikację uczestnika szkolenia oraz potwierdzenie udziału w szkoleniu.

Przypomnijmy, że PNRL uważało za nieuzasadnione zawężenie możliwości prowadzenia kształcenia wyłącznie w formie szkoleń stacjonarnych.

Więcej punktów, aby zdać egzamin

GIS nie uwzględnił natomiast uwagi dotyczącej przepisu zawartego w § 6 ust. 3 w treści: zbędne jest podwyższenie liczby punktów koniecznych do zdania części pisemnej egzaminu. GIS zaznaczył, że biorąc pod uwagę istotę zadań realizowanych przez inspektorów ochrony radiologicznej - bardzo ważne jest, aby osoby zdające egzamin wykazały się odpowiednią wiedzą.

Zwiększenie liczby punktów, niezbędnych do zdania części pisemnej egzaminu (w zakresie dotyczącym liczby punktów z pytań problemowych lub zadań obliczeniowych) z 54 proc. do 67 proc. ma na celu zapewnienie weryfikacji wiedzy i poprawienie umiejętności osób ubiegających się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia.

GIS przypomniał, że rozporządzenie Rady Ministrów z 5 marca 2021 r. w sprawie inspektorów ochrony radiologicznej, które reguluje podobne zagadnienia co projekt rozporządzenia, określa na podobnym poziomie wymagany próg procentowy dla zdania części pisemnej egzaminu (67 proc.).

W ocenie GIS wprowadzona zmiana doprowadzi do ujednolicenia przepisów.

Więcej NRL