• Dentysta, który ma prywatną praktykę, ale udziela pacjentowi świadczeń stomatologicznych w ramach umowy z NFZ - w razie zawinionego wyrządzenia szkody - ponosić będzie wyłącznie odpowiedzialność deliktową
  • Dentyści zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - co do zasady - nie ponoszą odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie działania, które spowodowały wyrządzenie pacjentowi szkody
  • Dentysta, który udziela świadczeń stomatologicznych na własny rachunek, samodzielnie odpowiada za wyrządzoną pacjentowi szkodę.
  • Właściciel lecznicy stomatologicznej w przypadku zatrudniania personelu pomocniczego (np. higienistka, pomoc stomatologiczna, recepcjonistka) odpowiada także za szkody wyrządzone pacjentom z winy tych osób    

Odpowiedzialność kontraktowa, odpowiedzialność deliktowa

Leczenie niezgodnie z zasadami sztuki stomatologicznej jest nienależytym wykonaniem umowy. Działanie takie może skutkować powstaniem odpowiedzialności kontraktowej. Nie tylko jej, bo w takiej sytuacji może pojawić się odpowiedzialność deliktowa. Wybór podstawy prawnej dochodzenia roszczeń zasadniczo należy do pacjenta.  

Odpowiedzialność kontraktowa

Art. 471 Kodeksu cywilnego mówi, że dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

W tym przypadku nie chodzi (lub nie tylko chodzi) o kontrakt kojarzony ze świadczeniem w oparciu o umowę z NFZ

Odpowiedzialność deliktowa

Art. 415 Kodeksu cywilnego stanowi, że: kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia
Odpowiedzialność deliktowa to odpowiedzialność za czyn niedozwolony (wyrządzenie szkody na skutek zawinionego działania).

Dentysta, który ma prywatną praktykę, ale udziela pacjentowi świadczeń stomatologicznych w ramach umowy z NFZ - w razie zawinionego wyrządzenia szkody - ponosić będzie wyłącznie odpowiedzialność deliktową za własne działanie (lub zaniechanie) oraz ewentualnie za działanie (lub zaniechanie) personelu pomocniczego.

Odpowiedzialność dentysty pracującego w podmiocie leczniczym

Dentysta zatrudniony na etacie

Zjawisko zatrudniania stomatologów na etacie w zasadzie zanika. Najczęściej taki sposób realizowania obowiązków służbowych dotyczy stażystów i rezydentów. Później taka formuła jest stosowana coraz rzadziej. Tymczasem właśnie dentyści zatrudnieni na podstawie umowy o pracę nie ponoszą odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie działania, które spowodowały wyrządzenie pacjentowi szkody. Wypłata ewentualnego odszkodowania należy bowiem do obowiązków podmiotu leczniczego.

Po zaspokojeniu roszczeń odszkodowawczych pacjenta - podmiot leczniczy ma prawo domagać się od dentysty tzw. regresu. Jego wysokość nie może przekraczać trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Mówi o tym art. 120 Kodeksu pracy:

§ 1.  W razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca.

§ 2.  Wobec pracodawcy, który naprawił szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, pracownik ponosi odpowiedzialność przewidzianą w przepisach niniejszego rozdziału. oraz przepisu art. 119 Kodeksu pracy: Odszkodowanie ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.

Dentysta z umową cywilnoprawną 

Inaczej sytuacja wygląda gdy dentysta zatrudniony jest na podstawie umowy cywilnoprawnej (powszechne zjawisko). Wówczas odpowiada on za szkodę przez siebie wyrządzoną, z tym że obciążenie to rozkładane jest solidarnie pomiędzy nim a podmiotem leczniczym.

Odpowiedzialność prowadzącego prywatną praktykę

Dentysta, który udziela świadczeń stomatologicznych na własny rachunek, samodzielnie odpowiada za wyrządzoną pacjentowi szkodę. Co więcej, w przypadku zatrudniania personelu pomocniczego (np. higienistka, pomoc stomatologiczna, recepcjonistka) dentysta – właściciel odpowiada także za szkody wyrządzone pacjentom z winy tych osób. Oczywiście w takim przypadku wystąpić może z roszczeniami w ramach regresu.

Art 430 Kodeksu cywilnego: kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności

Art. 474 Kodeksu cywilnego mówi z kolei: dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza.
Przepis ten ma zastosowanie również w przypadku, gdy zobowiązanie realizuje przedstawiciel ustawowy dłużnika.