Zwolnienie z podatku od nieruchomości może być zastosowane, gdy podatnikiem jest publiczna lub niepubliczna jednostka mająca status oświatowej oraz gdy jej nieruchomość zajęta została na działalność oświatową.

Z art. 5 ust. 1 pkt. 2 lit. d ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) wynika, że w przypadku zajęcia budynku lub jego części przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych (w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej) należy zastosować stawkę podatku od nieruchomości ustaloną przez radę gminy właściwą dla nieruchomości lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

Zwolnienie z podatku od nieruchomości nie obejmuje zatem wynajmowanych przez szkołę powierzchni z przeznaczeniem na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

W tym przypadku można mówić tylko o preferencyjnej stawce podatku od nieruchomości, wynikającej z udzielania świadczeń zdrowotnych. Nawet wówczas muszą być spełnione dwa warunki:
Po pierwsze budynki lub jego część są związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej.
Po drugie budynki lub ich części są zajęte przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych.


Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa rada gminy, nie mogą one przekroczyć rocznie od powierzchni (w 2014 r.):

- mieszkalnych - 0,74 zł. od 1 mkw. powierzchni użytkowej,
- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,03 zł. od 1 mkw. powierzchni użytkowej,
- zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,75 zł. od 1 mkw. powierzchni użytkowej,
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,68 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej,
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,73 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej.