Z odpowiedzią śpieszą prawnicy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przypominają, że usprawiedliwienie nieobecności dziecka w szkole nie wymaga zaświadczeń lekarskich a ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nie przewiduje wystawiania tego rodzaju zaświadczeń.

- Za wydawanie zaświadczeń lekarskiego na życzenie pacjenta lekarz może pobrać opłatę w przypadkach o ile nie mieści się to w art. 16 ust. 1 cytowanej ustawy - informuje NFZ.

Artykuł 16 ust 1 stanowi, że orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz inne orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są one związane z:
- dalszym leczeniem,
- rehabilitacją,
- niezdolnością do pracy,
- kontynuowaniem nauki,
- uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku,
- dla celów pomocy społecznej,
- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- orzecznictwa o niepełnosprawności,
- uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego,
- ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie.