• Zapewnienie odpowiedniej liczby dobrze wykształconych lekarzy i lekarzy dentystów nie będzie możliwe bez wielokierunkowej kadry akademickiej, zarówno teoretyków, jak i klinicystów.
  • Kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów wymaga solidnego zaplecza klinicznego, pracowni, zakładów badawczych, laboratoriów, odpowiedniego sprzętu.
  • Przepisy przewidujące możliwość kształcenia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym na uczelniach zawodowych zostały wprowadzone do projektu ustawy z naruszeniem podstawowych zasad prawodawstwa.

Apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do prezydenta RP

Uczelnie zawodowe – w ocenie samorządu lekarskiego - nie są przygotowane do zapewnienia poziomu kształcenia niezbędnego dla bezpiecznego wykonywania zawodów lekarza i lekarza dentysty.

Kompetencje czysto zawodowe to nie wszystko  

Wykształcenie lekarza, to nie tylko wyposażenie go w kompetencje czysto zawodowe, ale także wychowanie w szerokim kontekście humanistycznym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na postawę etyczną, dlatego też ten rodzaj wykształcenia możliwy jest do uzyskania tylko w warunkach uniwersyteckich. Zapewnienie odpowiedniej liczby dobrze wykształconych lekarzy i lekarzy dentystów wymaga wielokierunkowej kadry akademickiej, zarówno teoretyków, jak i klinicystów.

Kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów wymaga ponadto solidnego zaplecza klinicznego, pracowni, zakładów badawczych, laboratoriów, odpowiedniego sprzętu, które mogą być właściwie zapewnione jedynie w dużych ośrodkach miejskich.

Obniżenie prestiżu lekarza i lekarza dentysty

Umożliwienie kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów na uczelniach zawodowych prowadzi do felczeryzacji tych zawodów. Dopuszczenie do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty osób z wykształceniem uzyskanym na uczelni zawodowej podważy zaufanie do wszystkich osób wykonujących te zawody.

Ustawa wprowadzana z obejściem prawa

Przy procedowaniu projektu ustawy doszło do jaskrawego naruszenia prawa. Przepisy przewidujące możliwość kształcenia na kierunkach lekarskim i lekarsko-dentystycznym na uczelniach zawodowych zostały wprowadzone do projektu z naruszeniem podstawowych zasad prawodawstwa, bowiem już po przeprowadzonych konsultacjach publicznych. Takie działanie stanowi pogwałcenie  przepisów art. 5 pkt 5 i 16 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 1342).

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do prezydenta o niepodpisywanie ustawy i przekazanie jej Sejmowi do ponownego rozpatrzenia.

Więcej: NRL