• Gabinety lekarskie i stomatologiczne, będące wytwórcami odpadów medycznych (także niebezpiecznych) zobowiązane są do zarejestrowania się w Bazie Danych Odpadowych (BDO)
 • Każdy przedsiębiorca, rejestrując gabinet w Bazie Danych Odpadowych, uzyskuje indywidualny numer rejestrowy, który uprawnia go do przekazania odpadów
 • Rejestr kar za niezgodne z prawem (błędne) gospodarowanie odpadami medycznymi, do łagodnych nie należy. Kara administracyjna sięga 1 mln zł

Wymóg rejestru w Bazie Danych Odpadowych

Większość gabinetów lekarskich, w tym również stomatologicznych (Podmioty Wykonujące Działalność Leczniczą PWDL), podlega wymogowi rejestracji w Bazie Danych Odpadowych. Reguluje to ustawa o odpadach, która weszła w życie w 2012 r. Brak wpisu i sprawozdania z ewidencji odpadów skutkuje wysokimi karami finansowymi. 

Gabinety lekarskie i stomatologiczne, jako wytwórcy odpadów medycznych (także niebezpiecznych) zobowiązane są do zarejestrowania się w Bazie Danych Odpadowych (BDO).

Limit odpadów tzw. niebezpiecznych to 100 kg w skali roku. Jedno-, dwu-, czy nawet kilkustanowiskowe gabinety stomatologiczne do tego limitu nawet się nie zbliżają. Nie zwalnia to ich właścicieli z raportowania liczby i typu generowanych odpadów. Jedyny handicap tej sytuacji to zezwolenie na realizowanie ewidencji uproszczonej.

Obowiązek ten określony jest w art 63 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2019.701).

Ewidencja odpadów medycznych. Jakich?

Każdy przedsiębiorca, rejestrujący gabinet w Bazie Danych Odpadowych, uzyskuje indywidualny numer rejestrowy, który uprawnia go do przekazania odpadów.

Pojawia się pytanie – jakie odpady wytwarzane w gabinecie lekarskim i stomatologicznym muszą być ewidencjonowane?

Informacje o rodzajach odpadów, które podlegają ewidencji w BDO, znajdują się w rozporządzeniu ministra klimatu z 2 stycznia 2020 r.

Dla właścicieli gabinetów lekarskich i stomatologicznych najistotniejsza jest grupa oznaczona numerem 18, w której widnieją odpady medyczne i weterynaryjne.

Na stosownej liście widnieją m.in.:

 • narzędzia chirurgiczne i zabiegowe;
 • ubrania jednorazowego użytku;
 • pozostałości po amalgamacie dentystycznym;
 • odpady z drobnoustrojami chorobotwórczymi;
 • zużyte peloidy(np. stosowane w fizykoterapii borowiny);
 • opatrunki gipsowe;
 • chemikalia.

Sprawozdanie BDO. Co zawiera

Gabinety lekarskie i stomatologiczne powinny zarejestrować się w Bazie Danych Odpadowych, korzystając z internetowego systemu BDO.

Przekazywanie odpadów odbywać się musi na podstawie ewidencji odpadów – będącym skrupulatnym sprawozdaniem BDO. Dokument ten, autoryzowany indywidualnym numerem w Bazie Danych o Odpadach, musi zawierać m.in. rodzaj oraz ilość wytwarzanych w ciągu roku odpadów, datę i godzinę przekazania odpadów oraz nr rejestracyjny samochodu odbierającego odpady. Dane takie jak: data i godzina odbioru, dokładna masa odpadów oraz nr rejestracyjny pojazdu odbierającego mogą być potwierdzone przez odbierającego odpady.

Taki raport trzeba przekazać za rok ubiegły do 15 marca roku bieżącego. Dokument należy przesłać korzystając z indywidualnego konta internetowego w BDO.

Rejestr kar za pozaprawne gospodarowanie odpadami 

Rejestr kar za niezgodne z prawem (błędne) gospodarowanie odpadami medycznymi, do łagodnych nie należy. Kara administracyjna sięga 1 mln zł.

Lista przewinień i kar:

 • za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny;
 • za brak wniosku o wpis do rejestru/o zmianę wpisu do rejestru lub o wykreślenie z rejestru albo złożenie wniosku niezgodny ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny;
 • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 tys. zł – 1 mln zł;
 • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru-BDO – administracyjna kara pieniężna 5 tys. zł – 1 mln zł;
 • za transport odpadów bez wpisu do Rejestru-BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 tys. do 10 tys. zł;
 • za niedostarczenie odpadów przez transportującego odpady do posiadacza odpadów/miejsca przeznaczenia odpadów, wskazanego przez zlecającego usługę transportu odpadów – administracyjna kara pieniężna 1 tys. zł – 100 tys. zł.