• Każdemu pacjentowi musi być udostępniana jego dokumentacja medyczna za darmo. Udostępnianie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne
  • Co do zasady dokumentację medyczną przechowuje się przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu
  • Dokumentacja medyczna, prowadzona w postaci papierowej, nie powinna być przechowywana w miejscach, do których mogą mieć dostęp (nawet pod szczególnymi warunkami) osoby nieuprawnione 

 

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Podmiot, udzielający świadczeń zdrowotnych, ma obowiązek udostępniać dokumentację medyczną pacjentom, właściwie ją prowadzić, a także odpowiednio przechowywać – chroniąc dokumentację przed zniszczeniem, uszkodzeniem, utratą lub dostępem osób nieupoważnionych.

Każdy pacjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej. Pierwsza kopia dokumentacji medycznej musi być udostępniana pacjentowi przez podmiot leczniczy za darmo.  Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne.

Co do zasady dokumentację medyczną przechowuje się przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

Jak chronić dokumentację medyczną w postaci papierowej 

Dokumentacja medyczna, prowadzona w postaci papierowej, nie powinna być przechowywana w miejscach, które nie dają gwarancji jej bezpieczeństwa oraz zachowania integralności, zarówno pod względem ochrony danych osobowych pacjentów (dostęp osób nieuprawnionych), jak również ze względu na możliwość jej zniszczenia (zalanie wodą, negatywny wpływ czynników zewnętrznych i atmosferycznych), w szczególności w sąsiedztwie urządzeń wentylacyjnych, sanitarnych oraz innych instalacji wewnątrz budynku.

Stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta w tej sprawie potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku VII SA/Wa 361/17. Przechowywanie dokumentacji medycznej w pomieszczeniu z dojściem do maszynowni windy, do obsługi urządzeń wentylacyjnych, i do skrzynki alarmowej, centrali studia nie zapewnia odpowiednich warunków zabezpieczających tę dokumentację przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych.

Konieczność konserwacji urządzeń technicznych może spowodować, że dostęp do tej dokumentacji będą miały osoby nieupoważnione. W dodatku dokumentacja ta nadal jest narażona na zniszczenie, utratę lub uszkodzenie. To niedopuszczalne - wyrokował sąd.