• Ile wynosi czas przechowywania dokumentacji w podmiocie leczniczym? Od generalnej zasady jest wiele wyjątków
  • Zdjęcia rtg analogowe przechowywane są - z reguły - krócej, o ile?
  • Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych powinien zniszczyć dokumentację medyczną. W jaki sposób?   

Terminy przechowywania dokumentacji medycznej określa art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dokumentacja medyczna: generalna zasada

Zasadą jest 20 lat przechowywania dokumentacji, niezależnie od tego, czy jest ona prowadzona w gabinecie lekarskim (praktyce indywidualnej) czy w podmiocie leczniczym. Uwaga jednak, termin ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

Całą dokumentację medyczną pacjenta, który nadal leczy się w gabinecie, należy przechowywać nawet wówczas gdy część historii choroby dotyczy okresu sprzed ponad 20 lat. Dopiero w sytuacji, gdy pacjent nie leczy się w tym miejscu przez pełne 20 lat – dokumentację można zniszczyć.

Przechowywanie zdjęć RTG

Zdjęcia cyfrowe, wykonane w ramach dokumentacji elektronicznej, są częścią tej dokumentacji i wraz z nią są przechowywane.

Zdjęcia rentgenowskie analogowe przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta są przez 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie.

Dokumentacja zgonu pacjenta

Dokumentację medyczną w przypadku zgonu pacjenta (na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia) przechowuje się przez 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon.

Dokumentacja krwi

Dokumentację medyczną, zawierającą dane niezbędne do monitorowania historii krwi i jej składników, przechowuje się przez 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu.

Skierowania i zlecenia

Skierowania na badania lub zlecenia lekarskie należy je przechowywać przez:
-  5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia.
- 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie, o ile nie udzielono świadczenia zdrowotnego z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie (chyba że pacjent odebrał skierowanie).

Dokumentacja dzieci do 2 lat

Cała dokumentacja medyczna dziecka, wytworzona w okresie do ukończenia przez nie drugiego roku życia, podlega przechowywaniu przez 22 lata.

Udostępnianie i niszczenie dokumentacji

Po wskazanych okresach - podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych powinien zniszczyć dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła.

Dokumentacja indywidualna wewnętrzna, przewidziana do zniszczenia, może być wydana pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie przez niego upoważnionej.

W przypadku likwidacji lecznicy zanim upłynął termin przechowywania dokumentacji. można ją wydać pacjentowi (za pokwitowaniem) lub przekazać podmiotowi, który przejmuje leczenie.

Materiał archiwalny

Jest też dokumentacja medyczna, która po upływie wskazanych okresów nie powinna być niszczona. Takie dokumenty muszą stanowić materiał archiwalny (np. stanowić źródło rozwoju nauki).