• Niektórym wojskowym będą przysługiwały dodatkowe świadczenia stomatologiczne w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją, chirurgii i periodontologii 
 • Dodatkowe świadczenia zdrowotne będą mogły realizować gabinety stomatologiczne, z którymi dowódca jednostki wojskowej podpisze stosowną umowę
 • Uprawnieni do dodatkowych świadczeń są m.in. piloci wojskowi, służący na okrętach podwodnych, nurkowie, walczący z terroryzmem    

Rozporządzenie ministra obrony narodowej określa:

 • wykaz dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty i materiałów stomatologicznych przysługujących żołnierzom zawodowym;
 • sposób realizacji świadczeń stomatologicznych;
 • uprawnienia do tych świadczeń;
 • tryb kierowania żołnierzy zawodowych do gabinetów udzielających świadczeń zdrowotnych;
 • wykaz stanowisk służbowych, uprawniających do dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty;
 • wykaz materiałów stomatologicznych stosowanych w świadczeniach .

Wykaz dodatkowych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym:

 • badanie lekarskie stomatologiczne oraz ocena stanu układu stomatognatycznego na podstawie zdjęcia pantomograficznego, wykonywanego nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym;
 • świadczenia higieny stomatologicznej obejmujące usunięcie złogów nazębnych (skaling, piaskowanie) wraz z fluoryzacją, wykonywaną nie częściej niż raz w roku kalendarzowym;
 • znieczulenie stomatologiczne;
 • w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją:
  - opracowanie i wypełnienie ubytków próchnicowych klasy od I do V według Blacka oraz ubytków pochodzenia niepróchnicowego z użyciem materiałów kompozytowych światłoutwardzalnych, cementów glasjonomerowych;
  - leczenie endodontyczne z wypełnieniem kanałów korzeniowych oraz wykonaniem niezbędnych radiogramów zębowych;
  - odbudowa korony zęba po leczeniu endodontycznym metodą bezpośrednią z użyciem wkładów metalowych lub z włókna szklanego.
 • w zakresie chirurgii stomatologicznej:
  - ekstrakcja zęba;
  - nacięcie ropnia wewnątrzustnego;
  - resekcja wierzchołka korzeni zębów w obu łukach zębowych.
 • w zakresie chorób błon śluzowych i przyzębia:
  - kiretaż;
  - leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej;
  - założenie opatrunku peridontologicznego.

Miejsce udzielania świadczeń stomatologicznych 

 • Dodatkowe świadczenia zdrowotne lekarza dentysty i materiały stomatologiczne są zapewniane w jednostce wojskowej, na zaopatrzeniu której pozostaje żołnierz zawodowy uprawniony do świadczeń.
 • O ile w jednostce wojskowej nie działa podmiot leczniczy, dla którego Minister Obrony Narodowej jest podmiotem tworzącym, dowódca tej jednostki wojskowej zawiera porozumienie z dowódcą jednostki wojskowej, w której działa taki podmiot.
 • W przypadku braku możliwości zawarcia takiego porozumienia, dowódca jednostki wojskowej zawiera umowę z samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej znajdującym się w tej samej miejscowości lub w miejscowości pobliskiej.
 • W przypadku braku możliwości zawarcia takiego porozumienia, dowódca jednostki wojskowej zawiera umowę z innym podmiotem wykonującym działalność leczniczą udzielającym świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Komu przysługują dodatkowe świadczenia stomatologiczne  

Dodatkowe świadczenia zdrowotne lekarza dentysty i materiały stomatologiczne przysługują żołnierzom:

 • pilotom, zaszeregowanym do grupy osobowej pilotów;
 • będącym w składzie załogi okrętu podwodnego Marynarki Wojennej, bez względu na zajmowane stanowisko;
 • zajmującym stanowiska, na których wykonywane są zadania pod wodą z użyciem sprzętu nurkowego,
 • pełniących służbę w jednostkach wojsk specjalnych, zaszeregowanych do grupy osobowej lądowych działań specjalnych oraz grupy osobowej morskich działań specjalnych lub w oddziale specjalnym żandarmerii wojskowej, na którym wykonuje się zadania polegające na bezpośrednim fizycznym zwalczaniu terroryzmu lub w tym zakresie uczestniczy się w szkoleniu, bez względu na nazwę tego stanowiska służbowego,
 • w jednostkach wojsk powietrznodesantowych, zaszeregowanych do grupy osobowej aeromobilnej.