O projekcie informowaliśmy w materiale NFZ: aneksowanie umów prawdopodobnie do końca 2021 r.

Kolejne przedłużenie okresu rozliczeniowego o pół roku

We wrześniu 2020 r. wprowadzono możliwość przedłużenia, na wniosek świadczeniodawcy, okresu rozliczeniowego określonego w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kończącego się w 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Wynikało to z trwającej epidemii COVID-19, ponieważ wielu świadczeniodawców odnotowywało w 2020 r. ograniczenie skali prowadzonej działalności, w szczególności spowodowane ograniczeniem przyjęć planowych.

Wydłużenie okresu rozliczeniowego o 6 miesięcy miało pozwolić na pełne wykorzystanie określonej w umowie kwoty zobowiązań.

Jednakże nadal trwająca epidemia i dalsze ograniczenia planowych przyjęć nie pozwoliły na „nadrobienie” nie wykonanych w 2020 r. zakontraktowanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Przedłużenie okresu rozliczeniowego o kolejne 6 miesięcy pozwoli na zniwelowanie skutków obecnego spadku aktywności świadczeniodawców spowodowanego sytuacją epidemiczną i przyczyni się do poprawy sytuacji finansowej świadczeniodawców.

Ubieganie się o zaliczki

Natomiast zmiana przedłużająca o trzy miesiące okres, w którym świadczeniodawcy będą mogli ubiegać się o zaliczki (1/12 kwoty zobowiązania określonej w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej) przypadającej na okres sprawozdawczy, którego dotyczy wniosek - dotyczyć będzie w dalszym ciągu wyłącznie świadczeniodawców, którzy skorzystali z możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego w oparciu o przepis § 2 rozporządzenia (przypomnijmy: § 2 mówi, że na wniosek świadczeniodawcy, okres rozliczeniowy określony w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, kończący się w 2020 r. może zostać przedłużony, nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 r.).

Konieczność wprowadzenia takiego rozwiązania wynika z sytuacji spowodowanej stanem epidemii i wprowadzonych w czasie jej trwania ograniczeń.

Wprowadzone rozwiązania mają na celu przede wszystkim utrzymanie stabilności finansowej przez świadczeniodawców w czasie trwania epidemii COVID-19.

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej