Każda zmiana adresu, numeru telefon czy email, powinna być zgłoszona do właściwej okręgowej izby lekarskiej. Ta aktualizacja jest szczególnie ważna w trakcie wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy.

Jakie informacje powinny być na bieżąco wprowadzane do rejestru:
- zmiany imion i nazwiska,
- obywatelstwa,
- uzyskanie stopnia naukowego,
- uzyskanie tytułu naukowego,
- zmiany adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej,
- zmiany adresu do korespondencji,
- podjęcie wykonywania zawodu,
- zaprzestania wykonywania zawodu na terenie Polski,
- przejście na emeryturę lub rentę.

Stanowisko Nr 11/19/VIII Naczelnej Rady Lekarskiej z 28 czerwca 2019 r. określa dokumenty potwierdzające wykonywanie zawodu lekarza, lekarza dentysty:
-  w przypadku stosunku pracy – umowa o pracę oraz zaświadczenie od pracodawcy o pozostawaniu w stosunku pracy,
- w przypadku zakończonego stosunku pracy – świadectwo pracy,
-  w przypadku umowy cywilnoprawnej dotyczącej zatrudnienia – umowa oraz zaświadczenie wydane przez podmiot, z którym jest zawarta umowa, o realizowaniu (wykonaniu) tej umowy oraz wymiarze czasu pracy, (umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa o szkolenie lekarza) nie dotyczy kontraktu,
- w przypadku odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich – zaświadczenie wydane przez uczelnię medyczną o realizowaniu studiów,
- w przypadku umowy o porozumieniu z podmiotem leczniczym zawartej przez wolontariusza – umowa określająca okres, na jaki została zawarta i miejsce udzielania świadczeń oraz zaświadczenie wydane przez podmiot, z którym jest zawarta umowa, o realizowaniu (wykonaniu) tej umowy oraz wymiarze czasu pracy,
-  w przypadku stosunku służbowego (powołania do służby wojskowej lub wyznaczania na stanowisko służbowe).