PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentystka zapłaci za nienależycie wykonaną pracę protetyczną

Autor: miro • Źródło: ms
19-04-2022, 08:29
Dentystka zapłaci za nienależycie wykonaną pracę protetyczną Źle wykonana proteza uległa uszkodzeniu, sąd wyrokował o karze Fot. AdobeStock
Za protezę, która w trakcie użytkowania uległa uszkodzeniu, Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia zasądził na rzecz pacjenta 12,8 tys. zł - tytułem odszkodowania, i 15,0 tys. zł - zadośćuczynienia (w obu przypadkach z odsetkami).
  • Sąd przyjął, iż powodem uszkodzenia pracy protetycznej było nienależyte jej wykonanie
  • Sąd odrzucił twierdzenia dentystki, jakoby przyczyną uszkodzenia protezy był bruksizm
  • Sąd zasądził na rzecz pacjenta odszkodowanie i zadośćuczynienie w wysokości 27,8 tys. zł   

Sprawa o błąd medyczny w opracowywaniu protezy była przedmiotem apelacji, zarówno pozwanej jak i powoda, jednak Sąd Okręgowy obie apelacje odrzucił. Zdaniem Sądu Okręgowego - wyrok Sądu Rejonowego należy uznać za prawidłowy. 

Apelujący pacjent zaskarżył wysokość odszkodowania w wysokości 12,8 tys. zł, a zatem równowartość kosztu wymiany 16 koron zębowych (po 800 zł), podczas gdy powinien on - zgodnie z opinią biegłego - wynosić 40 tys. zł.

Spór co do wysokości szkód wynikających ze złej protezy

W opinii pisemnej biegły podał, że koszt wykonania nowych uzupełnień protetycznych wynosi ok. 40 tys. zł, jednakże w ustnej opinii biegły wyraźnie wskazał (czego pacjent zdaje się nie zauważył), że wskazana kwota dotyczyłaby sytuacji, gdyby zachodziła potrzeba wymiany łącznika, ale zdaniem biegłego w tym przypadku nie było to konieczne.

Sąd, na podstawie ustnej opinii biegłego, przyjął, że szkoda poniesiona przez pacjenta polegała na konieczności wymiany wszystkich koron porcelanowych, a koszt wymiany jednej wynosi ok. 800 zł. Tym samym równowartość poniesionej szkody to 12,8 tys. zł. Ustna opinia biegłego nie była kwestionowana przez dentystkę.

Nie zasługuje na uwzględnienie zarzut podnoszony przez pacjenta, jakoby kwota 800 zł nie uwzględniała niezbędnych kosztów:
- wykonania badania zwarcia,
- odlewu,
- pracy stomatologa,
- kosztu przeprowadzenia szeregu wizyt stomatologicznych.

Biegły wskazał, że 800 zł stanowi koszt wymiany jednej korony. Sąd kwotę tę rozumie jako koszt produktu oraz usługi związanej z wymianą korony. Kwotę 12,8 tys. sędziowie uznali za realną, zważywszy na fakt, iż pacjent za całość wykonanego przez pozwaną dentystkę dzieła zapłacił 34,6 tys. zł, na którą to cenę składały się liczne wizyty stomatologiczne, koszty usunięcia zębów, wszczepienia implantów, zrealizowania badań oraz wykonania koron.

Zważywszy na fakt, iż część prac została przez pozwaną wykonana poprawnie natomiast wymiany wymagają jedynie korony porcelanowe - kwota odszkodowania powinna odpowiadać kosztowi wymiany koron określonemu przez biegłego na 12,8 tys. zł.

Spór co do przyczyny powstania kłopotów z protezą

Sąd Rejonowy zasadnie przyjął, iż powodem uszkodzenia pracy protetycznej było nienależyte jej wykonanie. Natomiast twierdzenia dentystki, jakoby przyczyną uszkodzenia porcelany był bruksizm wywołany przyjmowaniem leków są nieudowodnione. Z wiarygodnych zeznań pacjenta i jego małżonki wynika, iż przed założeniem protezy nie zgrzytał zębami.

Ponadto pacjent poinformował dentystkę przed przystąpieniem do prac stomatologicznych i protetycznych, iż przyjmuje od dłuższego czasu leki na depresję. W tych okolicznościach stomatolog powinna sprawdzić, jakie skutki uboczne może wywoływać przyjmowanie tych leków i następnie podjąć decyzję odnośnie leczenia.

Dentystka jest specjalistą z wiedzą i doświadczeniem, z tego też powodu, nawet gdyby pacjent cierpiał na bruksizm i nie poinformował o zgrzytaniu zębami z powodu przyjmowania leków bądź o przyjmowanych lekach, trudno dać wiarę aby stan uzębienia pacjenta nie wskazywał na tę okoliczność. W konsekwencji dentystka powinna zaobserwować zmiany uzębienia świadczące o bruksizmie i zastosować prawidłowe leczenie.

W ocenie sądu nie sposób zgodzić się również z twierdzeniem dentystki, jakoby niezastosowanie przez pacjenta uzupełnienia protetycznego typu proteza osiadająca szczęki i żuchwy oraz szyny nagryzowej doprowadziło do późniejszego uszkodzenia porcelany. Choć niewątpliwie niestosowanie się do zaleceń lekarza mogło mieć znaczenie dla powodzenia zabiegu.

Biegły o przyczynach uszkodzenia protezy

Zgodnie z opinią biegłego, bezpośrednią przyczyną uszkodzenia porcelany było jej przeciążenie na wszystkich powierzchniach, spowodowane nieprawidłową rejestracją zwarcia i wysokości zwarciowej podczas zabiegu. Tym samym nie sposób przyjąć, iż to zachowanie pacjenta miało wpływ na niepowodzenie zabiegu.

Podstawą uznania, iż z winy dentystki pacjent poniósł szkodę była opinia biegłego w zakresie implantologii stomatologicznej.

Zadaniem biegłego nie jest poszukiwanie dowodów i okoliczności mających uzasadniać argumentację stron procesu, lecz dokonanie oceny przedstawionego materiału z perspektywy posiadanej wiedzy naukowej, technicznej lub branżowej i zaprezentowanie sądowi danych (wniosków) umożliwiających poczynienie właściwych ustaleń faktycznych i właściwą ocenę prawną znaczenia zdarzeń, z których strony wywodzą swoje racje.

Opinia biegłego zgłoszona przez pozwaną

Wnioskowany przez dentystkę dowód z opinii biegłego chirurga szczękowego w istocie sprowadzał się do próby zakwestionowania wydanej już w sprawie niekorzystnej dla niej opinii biegłego. W ocenie sądu odwoławczego, po przeprowadzeniu dowodu z opinii biegłego z zakresu implantologii stomatologicznej, w sprawie nie pozostały okoliczności istotne do rozstrzygnięcia sprawy, które wymagałyby zasięgnięcia opinii biegłego z innej dziedziny, a złożony przez pozwaną wniosek w tym zakresie służyłby przewlekłości postępowania w sprawie.

Podobnie wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego psychiatry nie zasługiwał na uwzględnienie. Depresja nie jest przeciwwskazaniem do przeprowadzenia zabiegów dentystycznych. Odnosząc się natomiast do kwestii wpływu stosowania leków na depresję na występowanie bruksizmu należy wskazać, iż okoliczność ta nie miała znaczenia dla zbadania odpowiedzialności pozwanej.

Bruksizm – przyczyną sporu: pacjent – dentystka

Dentystka została poinformowana przed podjęciem leczenia, że pacjent przyjmuje leki, a do jej obowiązków należało ustalenie, czy mogą one powodować zgrzytanie zębami i ich zaciskanie.

Ponadto, nawet gdyby pacjent nie poinformował jej o tym fakcie, a przyjmowane leki powodowałyby bruksizm, z uwagi na ich wieloletnie przyjmowanie przez powoda, ustalenie jego występowania powinno być możliwe na podstawie stanu uzębienia powoda przed podjęciem leczenia. Tym samym okoliczność, czy przyjmowane przez powoda leki powodowały bruksizm nie miała znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, a w konsekwencji powołanie biegłego w celu jej ustalenia było zbędne i prowadziłoby jedynie do przedłużenia postępowania.

Sąd Rejonowy stwierdził, iż wywiedziona przez pozwaną apelacja nie zawierała zarzutów, mogących podważyć rozstrzygnięcie Sądu Rejonowego.

Sygn. akt III Ca 2425/19

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
błąd dentysty   protetyka stomatologiczna  

POLECAMY W SERWISACH