Prawo do wystawiania zaświadczeń lekarskich na drukach ZLA przysługuje jedynie lekarzom dentystom (także lekarzom, felczerom lub starszym felczerom), po zakończeniu okresu odbywania stażu podyplomowego.

Zgoda ZUS wydawana jest na podstawie wniosku skierowanego przez lekarza dentystę. Zgoda taka musi być poprzedzona złożeniem pisemnego oświadczenia o zobowiązaniu do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy.

Sytuacja prawna nie zależy od tego czy lekarz dentysta pracuje we własnym gabinecie dentystycznym, czy zatrudniony jest, ewentualnie współpracuje w jakiejkolwiek formie z właścicielem (zarządzającym) gabinetu stomatologicznego. W takim przypadku umowa na wystawianie zwolnień lekarskich również łączy bezpośrednio wystawcę zwolnień z ZUS.

O ile lekarz dentysta chce zrezygnować z przysługującego mu prawa do wystawiania zwolnień na drukach ZLA, musi ze stosownym wnioskiem wystąpić do ZUS. Z kolej ZUS także może wypowiedzieć taką umowę, a to w przypadkach, które świadczyłyby o wystawianiu zwolnień w sposób niezgodny z zasadami obowiązującymi lekarza dentystę.

W takich przypadkach nic nie zmienia się w kwestii wykonywania zawodu, a także zasad zatrudnienia (współpracy). Trzeba pamiętać jednak, że wypowiedzenie umowy przez ZUS może być podstawą weryfikacji umowy o pracę (współpracę), o ile decyzja ZUS wynika z uchybienia zasadom wykonywania zawodu lekarza dentysty.