Poseł Paweł Pudłowski nie miał wątpliwości, że w obecnej sytuacji w polskiej służbie zdrowia potrzebne jest wsparcie lekarzy spoza Unii Europejskiej. Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić możliwość leczenia bez nostryfikacji dyplomu i egzaminu uprawniającego do posługiwania się tytułem lekarza. To m. in odpowiedź na potrzeby polskich stomatologów, którzy kończą studia za wschodnią granicą i chcą wrócić do Polski. Jednak takie rozwiązanie budziło wiele wątpliwości, w związku z tym poseł skierował do szefa resortu zdrowia następujące pytania:

- Czy prawdą jest, że już niedługo będą nas leczyć medycy z Ukrainy, w dodatku bez ważnych dyplomów?
- Na czym ma polegać szybka ścieżka zatrudniania medyków z Ukrainy?
- Ilu lekarzy z Ukrainy zamierza zatrudnić resort w najbliższych 4 latach?

Lada moment ostateczne decyzje?
Na interpelację posła Pawła Pudłowskiego odpowiedziała wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, która poinformowała, że 29-31 października 2019 r. odbędzie się posiedzenie komisji prawniczej dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.
Wiceminister przypomniała, że wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierowników podmiotów leczniczych borykających się z brakiem kadry medycznej, a co za tym idzie z trudnościami w zapewnieniu ciągłości udzielania niektórych świadczeń zdrowotnych, minister zdrowia zaproponował wprowadzenie przepisów, które mają na celu umożliwienie podmiotom wykonującym działalność leczniczą zatrudnianie na czas określony, nie dłuższy niż 5 lat lekarzy i lekarzy dentystów, którzy uzyskali tytuł specjalisty poza granicami UE.

Znalezienie pracodawcy najpierw, potem pwz
To rozwiązanie ma przede wszystkim ułatwić obywatelom polskim, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza UE, możliwie szybkie podjęcie zatrudnienia w zawodzie lekarza lub lekarza dentysty w Polsce.

Zgodnie z projektem tej ustawy jeśli lekarz, lekarz dentysta posiadający tytuł specjalisty uzyskany poza UE, mający udokumentowaną znajomość języka polskiego oraz spełniający inne wymogi wynikające z projektu ustawy, otrzyma zaświadczenie zatrudnienia od podmiotu wykonującego działalność leczniczą mającego siedzibę na terytorium RP, to będzie mógł wystąpić do okręgowej rady lekarskiej (ORL) o przyznanie prawa wykonywania zawodu na czas i miejsce zatrudnienia w tym podmiocie.
ORL będzie mogła w drodze uchwały wydać lub odmówić wydania takiej osobie prawo wykonywania zawodu lekarza, określając jednocześnie zakres czynności zawodowych tego lekarza.

Odwołanie od wydanej przez ORL uchwały będzie realizowane w trybie art. 39 ust. 1 pkt 12 ustawy z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, co oznacza że odwołanie rozpatrywane będzie przez Naczelną Radę Lekarską.

Obowiązkowe szkolenie praktyczne i egzaminy
Ponadto, przed podjęciem zatrudnienia lekarz lub lekarz dentysta, który uzyskał tytuł specjalisty poza UE, będzie obowiązany do odbycia przeszkolenia praktycznego trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy, którego program i liczbę godzin określi w drodze uchwały właściwa ORL. Szkolenie praktyczne będzie odbywane na podstawie umowy, na warunkach określonych w tej umowie. Celem przeszkolenia praktycznego pod nadzorem opiekuna będzie przygotowanie lekarza, lekarza dentysty do pracy w polskiej służbie zdrowia.

Powyższe obwarowania dadzą możliwość zatrudniania z jednoczesną merytoryczną kontrolą samorządu zawodowego, lekarzy którzy zdobyli kwalifikacje poza UE. Zwłaszcza w tych podmiotach, w których istnieje zagrożenie zaprzestania udzielania świadczeń zdrowotnych z powodu braku na rynku pracy lekarzy specjalistów w danej dziedzinie medycyny. W okresie zatrudnienia lekarz ten będzie mógł przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego albo Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Weryfikacyjnego, odbyć staż podyplomowy oraz zaliczyć LEK albo LDEK, co pozwoli na zmianę jego kwalifikacji zatrudnienia.

Należy również podkreślić, że projektowane rozwiązanie odnosi się do szerszego kręgu podmiotów niż wynika to z interpelacji posła Pudłowskiego wskazuje Józefa Szczurek-Żelazko, gdyż dotyczy zarówno obywateli polskich, jak również cudzoziemców, którzy uzyskali kwalifikacje poza UE.

Jednocześnie wiceminister zdrowia podkreśliła, że ustawowy nadzór okręgowych rad lekarskich nad oceną kwalifikacji zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów z dyplomami spoza UE oraz możliwość weryfikacji ich wiedzy i umiejętności przez nadzorujących ich lekarzy specjalistów, dają gwarancję na wysoką jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, zgodnych z aktualną wiedzą medyczną i utrzymanie bezpieczeństwa i zdrowia publicznego.

Według stanu na 31 stycznia 2019 r. prawo wykonywania zawodu lekarza lub prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty na terytorium Polski posiadało 1643 cudzoziemców, zwraca uwagę Józefa Szczurek-Żelazko, po czym szczegółowo wylicza ilu i jakiej narodowości lekarzy podjęło pracę na terenie naszego kraju. A zatem z Ukrainy 470 osób, Białorusi 231 osób, Niemiec 137, Rosji 62 osoby, Republiki Litewskiej 57, Syrii 47, USA 43, Szwecji 42 i Republiki Czeskiej 39 osób.

Wiceminister zdrowia zastrzegła, że opracowywane przez resort zdrowia rozwiązanie, wprowadzane jest po raz pierwszy do polskiego systemu opieki zdrowotnej. Zatem skala oddziaływania nowych regulacji jest trudna na razie do oszacowania, gdyż inne państwa unijne także zachęcają tych samych lekarzy do podejmowania pracy w ich kraju, gwarantując niejednokrotnie wyższe wynagrodzenie.