• W ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty pojawiła się delegacja do wydania przez ministra zdrowia rozporządzenia dotyczącego odbywania specjalizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów
  • Obecne przepisy, obowiązujące lekarzy dentystów, są kalką rozwiązań przystosowanych do profesji lekarza
  • Delegacja ustawowa to okazja, aby dokonać zmian odpowiadających specyfice zawodu lekarza dentysty, do działania zachęca Andrzej Cisło 

Warunki odbywania specjalizacji. Kiedy przystające do zawodu lekarza dentysty 

Andrzej Cisło zwraca uwagę, że w obowiązującej od 1 sierpnia 2022 r. ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty pojawiła się delegacja do wydania przez ministra zdrowia rozporządzenia dotyczącego odbywania specjalizacji przez lekarzy i lekarzy dentystów. 

Autor witryny stomatolodzy.orgpl wyjaśnia, że minister zdrowia, wydając rozporządzenie specjalizacyjne, musi wziąć pod uwagę specyfikę zawodu stomatologa (m.in. warunki odbywania i zaliczania staży cząstkowych, wymagania wobec podmiotów akredytowanych).

Andrzej Cisło  na potwierdzenie swoich słów przytacza przepisy ustawy, które mówią, że minister zdrowia ma wdrożyć nowe przepisy, w tym te dotyczące specjalizacji, przy uwzględnieniu „zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania zawodu w zakresie określonej dziedziny medycyny zgodnie z wymogami współczesnej wiedzy medycznej oraz specyfiki wynikającej z form wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty”.

Nowe brzmienie art.16x ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Kalka systemu specjalizacyjnego lekarzy

- Niestety obecnie specjalizacja stomatologów, pod względem organizacyjnym - stanowi kalkę systemu specjalizacyjnego lekarzy.. To czas na działanie – uważa Andrzej Cisło - bo lepszej okazji nie będzie. Chodzi o to, aby w okresie zmian zmienić to co w dotychczas obowiązujących przepisach nie przystawało do specyfiki zawodu lekarza dentysty. 

Andrzej Cisło przypomina, że był autorem propozycji zmian w zakresie specjalizacji lekarzy dentystów. Zostały one uzgodnione jeszcze na etapie prac tzw.”Zespołu Bilińskiego” (ministerialny zespół pracujący w latach 2018-19 , który miał wypracować tekst dużej nowelizacji).

Autor wpisu uważa, że to co już zrobiono należałoby przekuć na konkrety w rozporządzeniu specjalizacyjnym, a rozporządzenie to, wobec zmiany delegacji ustawowej, musi przecież ulec nowelizacji.

Dla kogo szybka ścieżka specjalizacji 

Drugi sygnał płynący od Andrzeja Cisły dotyczy trybu uznawania dorobku zawodowego i naukowego lekarzy dentystów

W pkt. 18 ustawy dotyczącym art. 16x można przeczytać:
tryb uznawania dorobku zawodowego i naukowego lekarzy dentystów posiadających stopień naukowy doktora za równoważny z odbytym szkoleniem specjalizacyjnym, w tym kryteria oceny dorobku zawodowego i naukowego

Przepis sugeruje wyraźnie, że w odróżnieniu od lekarzy, którzy w razie posiadania stopnia doktora habilitowanego mogą starać się o „szybką ścieżkę” specjalizacji, lekarze dentyści mogą się o nią pokusić posiadając „tylko" stopień doktora nauk medycznych. To ukłon w stronę lekarzy dentystów, bo doktorat zdecydowanie łatwiej uzyskać, niż habilitację. Czy zamierzony?

Andrzej Cisło rozwiewa wątpliwości, gdyż Ministerstwo Zdrowia oświadczyło już, że zapis ten jest pomyłką legislacyjną i że - tak jak w przypadku lekarzy - szybka ścieżka dotyczy wyłącznie doktorów habilitowanych.

Andrzej Cisło zauważa, że „nie ma czegoś takiego jak pomyłka legislacyjna, a zapis ustawowy - póki nie zostanie zmieniony- obowiązuje.

Kłopot jest tym większy, iż wskazane ułatwienie w zasadzie może się odnosić do jedynego przepisu, który został zawarty w art.16 ust.4 (ogólnie dla „lekarza”, a zatem także dla lekarza dentysty). Tam zaś opisano sytuację dotyczącą tylko lekarza posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego i mającego odpowiedni dorobek zawodowy i naukowy.

Tak więc prawdopodobnie przepis precyzujący pozostanie martwy.

art.16 ust.4

Lekarz posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego i mający odpowiedni dorobek zawodowy i naukowy w zakresie:

1)modułu specjalistycznego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, oraz posiadający tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie odpowiadającej modułowi podstawowemu lub ukończony i zaliczony przez kierownika specjalizacji moduł podstawowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, albo

2)modułu jednolitego, o którym mowa w ust. 2 pkt 3

– może ubiegać się, za pomocą SMK, o skierowanie go do odbywania odpowiednio modułu specjalistycznego albo szkolenia specjalizacyjnego w ramach modułu jednolitego, bez postępowania kwalifikacyjnego, za zgodą konsultanta krajowego właściwego w danej dziedzinie medycyny. W tym celu lekarz składa wniosek, o którym mowa w art. 16c ust. 1.

 źródło: stomatolodzy.org.pl