• Przegłosowana przez Sejm ustawa o niektórych zawodach medycznych reguluje zasady wykonywania 15 profesji
  • Posłowie uwzględnili senacką poprawkę wykreślającą techników dentystycznych z ustawy o niektórych zawodach medycznych
  • Ustawa skierowana została do podpisu prezydenta

Zawód technika dentystycznego poza ustawowymi regulacjami

 

Sejm ostatecznie przyjął senacką poprawkę o wyłączeniu z ustawy o niektórych zawodach medycznych osób pracujących jako technicy dentystyczni.

Przypomnijmy, że technicy dentystyczni protestowali przeciwko regulowaniu ich profesji przez ustawę o niektórych zawodach medycznych, domagając się odrębnych regulacji.

Stanowisko m.in. techników dentystycznych doprowadził do wstrzymania prac nad ustawą. Początkowo Sejm miał głosować nad senackimi poprawkami pod koniec lipca, jednak Konwent Seniorów zdecydował, że ustawa zostanie zdjęta z porządku obrad.

Barbara Dziuk, posłanka sprawozdawca ustawy o niektórych zawodach medycznych powiedziała Rynkowi Zdrowia, iż poprosiła Sejm o przyjęcie senackiej poprawki o wykreślenie z ustawy techników dentystycznych, gdyż to warunkowało przyjęcie ustawy nie budzącej już protestów środowisk zawodowych. - Wszystkie zawody wymienione w ustawie oczekują tej regulacji, więc już nie możemy zwlekać. Dlatego zdecydowaliśmy o usunięciu zawodu technika dentystycznego z zawodów objętych ustawą - wyjaśniła.

O czym miała decydować ustawa o niektórych zawodach medycznych

Przypomnijmy, że pierwotnie w ustawie o niektórych zawodach medycznych czynności technika dentystycznego zdefiniowano jako:

  • wykonywanie protez zębowych oraz aparatów ortodontycznych z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń i technologii zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę;
  • wykonywanie protez pooperacyjnych, epitez twarzy i szyn z zastosowaniem nowoczesnej aparatury i materiałów zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę lub inną osobę na podstawie posiadanych kwalifikacji;
  • naprawianie protez zębowych i pooperacyjnych, szyn, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy na zlecenie lekarza dentysty lub lekarza.

Brak regulacji ustawowych dotyczących pracy technika dentystycznego miałby powodować:

  • zagrożenia dla zdrowia i życia pacjentów poprzez nieprzestrzeganie zasad aseptyki i antyseptyki przy wykonywaniu protez dentystycznych, w szczególności w sytuacji zwiększonego ryzyka epidemiologicznego (WZW, HIV);
  • niewłaściwe rozróżnianie rodzajów i właściwości materiałów podstawowych i pomocniczych stosowanych w protetyce dentystycznej;
  • niewłaściwe projektowanie konstrukcji protetycznych, analizowanie i ocenianie wykonywanych projektów;
  • niewłaściwą ocenę wycisków oraz niewłaściwe wykonywanie z nich gipsowych modeli roboczych; nieprecyzyjne wykonywanie ze stopów metali odlewów uzupełnień protetycznych i elementów do uzupełnień protetycznych;
  • niewłaściwe wykonywanie napraw uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych.