Po zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, nie ma możliwości realizowania specjalizacji w ramach wolontariatu. Brak w nowej ustawie jednoznacznej podstawy prawnej, która umożliwiłaby w prosty sposób rozwiązanie spraw dotyczących roszczeń o zapłatę oraz kontynuację specjalizacji, stanowi istotny brak legislacyjny. To powinno być jak najszybciej naprawione - apeluje Grzegorz Schetyna.

Podmioty lecznicze w nowej sytuacji rezygnują ze współpracy z medykami realizującymi specjalizację, uzasadniając swoje działania brakiem obowiązku w tym zakresie. Taki stan rzeczy często spowodowany jest zadłużeniem szpitali, które wolą zatrudniać lekarzy rezydentów, za których pensje płaci Ministerstwo Zdrowia. Kluczowe staje się więc stworzenie regulacji uznającej, że osobie będącej w trakcie specjalizacji na wolontariacie nie można przerwać szkolenia.

W sytuacji pandemicznej, w jakiej znajduje się Polska, zagadnienie szkolenia lekarzy oraz rozszerzania ich kompetencji jest jednym z kluczowych zadań dla zachowania wydolności i skuteczności systemu ochrony zdrowia. Niepokojące sygnały, płynące ze strony między innymi wrocławskich środowisk lekarskich, wskazują, że istnieje realne zagrożenie, iż część osób będzie musiała przerwać już rozpoczęte specjalizacje.

Grzegorz Schetyna chce wiedzieć czy Ministerstwo Zdrowia ma plan, zabezpieczający interesy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy odbywali do tej pory specjalizację w trybie nierezydenckim i czy będzie możliwość przywrócenia dalszego odbywania specjalizacji lekarzom i lekarzom dentystom, którym w wyniku zmiany ustawy zostały wypowiedziane umowy.