Na właśnie zbyt niskie ceny, zaoferowane przez konkurencję, wskazywał jeden z oferentów, odwołując się od decyzji WOW NFZ. Skarga nie została uwzględniona, dlatego też rozżalony właściciel gabinetu dentystycznego zdecydował się skierować sprawę do sądu. Podnosił przy tym jeszcze jedną kwestię, a mianowicie pozaprawne działanie komisji NFZ, która sprawdzała prawdziwość oświadczeń oferentów co do faktu posiadania certyfikatu zapewnienia jakości ISO 9001. 

Otóż okazało się, że komisja NFZ dowiadywała się u źródła czy oświadczenia w zakresie posiadania certyfikatów ISO 9001 były prawdziwe. Z uzyskanych informacji wynikało, że podane w tym zakresie dane nie były prawdziwe. W związku z tym zgłoszenia dwóch konkurencyjnych ofert wobec skarżącego podmiotu - zostały odrzucone, co powinno być na rękę skarżącemu podmiotowi.

Ostatecznie jednak, po złożeniu dodatkowych wyjaśnień, komisja uznała, że jej prywatne śledztwo w kwestii ISO 9001 nie było rzetelne i obie odrzucone oferty zostały przywrócone. Niezależnie od finału tej sprawy na aspekt nieuprawnionego śledztwa pracowników Funduszu zwracał uwagę w sądzie podmiot zgłaszający powództwo.

Główne oskarżenie dotyczyło jednak rażąco niskiej ceny zaoferowanej przez konkurentów.
Taki zarrzut, w ocenie NFZ, był bezzasadny, gdyż konkurencyjne propozycje w zakresie ceny nie uzyskały maksymalnej liczby punktów, a to oznacza, że obie propozycje zawierały ceny wyższe od zalecanej przez Fundusz. Sąd wziął pod uwagę ten argument. Koronnym był jednak inny fakt. Otóż okazało się, że skarżący podmiot, chociaż nie wygrał konkursu ofert, uzyskał więcej punktów za cenową kalkulację, a to oznacza, iż ten który zarzucał rażąco niską cenę konkurentom, sam zaoferował możliwie najniższe stawki.
Biorąc pod uwagę wszystkie te elementy Sąd odrzucił skargę na decyzję WOW NFZ.

Sygn. akt II SA/Po
.