Dokument, uprawniający do pobytu w Polsce, jest konieczny do przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza cudzoziemcowi, niebędącemu obywatelem UE.

Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi dentyście na stałe albo na czas określony. W tym drugim przypadku okres, na jaki wystawia się PWZ, uzależniony jest od okresu, na jaki zostało udzielone zezwolenie na zamieszkanie na terytorium Polski.

Art. 7 ust. 1 pkt 8 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, mówi, że jednym z warunków przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza jest uzyskanie prawa pobytu na terytorium RP.

Z kolei § 29 ust. 2 pkt 1 regulaminu szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty stanowi, że lekarz cudzoziemiec, zamierzający kontynuować wykonywanie zawodu - w celu przyznania mu tego prawa, składa we właściwej terytorialnie izbie lekarskiej dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.