• Rozporządzenie ministra zdrowia poszerza listę osób uprawnionych do kwalifikowania do szczepień przeciwko COVID-19.
  • Do czasu jego wprowadzenia studenci piątego roku kierunku lekarsko-dentystycznego nie mieli uprawnień do przeprowadzania badania wykluczającego przeciwskazania do szczepień przeciwko COVID-19.
  • Absolwenci studiów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego oraz studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo do czasu otrzymania uprawnień zawodowych po skończeniu studiów również nie mogli kwalifikować do szczepienia.

W związku z dużym zapotrzebowaniem na osoby przeprowadzające kwalifikację do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 - lista osób posiadających uprawnienia do tego działania została poszerzona. Zatem obecnie kwalifikować do szczepień chroniących przed COVID-19 mogą:
- studenci piątego roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym,
- absolwenci studiów na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym oraz studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo,
- absolwenci  tych kierunków w okresie do 6 miesięcy od dnia ukończenia studiów.

Rozporządzenie określa:
- kwalifikacje osób przeprowadzających badanie kwalifikacyjne, o którym mowa w art. 21c ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm;
-  kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19, o których mowa w ust. 2 pkt 2 ustawy;
– uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osób poddanych tym szczepieniom.

Zgodnie z art. 21c ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 przeprowadzają:
- lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, położne, felczerzy i ratownicy medyczni.

Z art. 21c ust. 1 ustawy wynika, że w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 jest poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do jego wykonania przeprowadzanym przez osobę posiadającą kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

Zakłada się, że osoby, które ukończyły studia podobnie jak studenci będą przeprowadzać szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 pod nadzorem osoby odpowiedzialnej (o której mowa w § 2 pkt 1 rozporządzenia). Podtrzymany został warunek uprawnienia do kwalifikowania do szczepień dla absolwentów po uzyskaniu dokumentu potwierdzającego posiadanie umiejętności kwalifikowania do szczepień, wydanego przez uczelnię, w której osoby te odbywają kształcenie.

Ze względu na trwający stan epidemii COVID-19, rozporządzenie wchodzi w życie w dzień po jego  ogłoszeniu, czyli 13 lipca 2021 r.

Treść rozporządzenia tutaj